DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND X�� B��nh Thu���n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.24-230504-0001 1 NGUYỄN ĐỨC VƯỢT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 17:12:19 08/05/2023 17:12:19 Đã trả kết quả
2 H63.29.24-230505-0001 1 HOÀNG ĐÌNH DÂN Đăng ký khai sinh 05/05/2023 09:33:15 08/05/2023 09:33:15 Đã trả kết quả
3 H63.29.24-230504-0002 1 NGUYỄN DUY ĐỀM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 17:17:56 08/05/2023 17:17:56 Đã trả kết quả
4 H63.29.24-230523-0002 1 TẠ THỊ NGUYÊN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 15:31:58 25/05/2023 15:31:58 Đã trả kết quả
5 H63.29.24-230518-0006 1 HOÀNG THỊ THÚY HẰNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 10:41:11 19/06/2023 10:41:11 Đã trả kết quả
6 H63.29.24-230518-0005 1 HOÀNG ĐÌNH QUANG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 10:34:29 19/06/2023 10:34:29 Đã trả kết quả
7 H63.29.24-230523-0001 1 NGÔ THỊ NGẠN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 23/05/2023 09:19:58 26/05/2023 09:19:58 Đã trả kết quả
8 H63.29.24-230530-0004 1 LÊ THỊ VÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 10:15:02 01/06/2023 10:15:02 Đã trả kết quả
9 H63.29.24-230529-0002 1 HOÀNG MINH TỚI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 07:57:02 31/05/2023 07:57:02 Đã trả kết quả
10 H63.29.24-230529-0004 1 BÙI VĂN HỘI Đăng ký khai sinh 29/05/2023 09:45:43 30/05/2023 09:45:43 Đã trả kết quả
11 H63.29.24-230511-0002 1 HOÀNG CÔNG THẬP Đăng ký lại khai sinh 29/05/2023 07:43:51 05/06/2023 07:43:51 Đã trả kết quả
12 H63.29.24-230508-0001 1 HOÀNG TRUNG ĐỨC Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 14:06:48 11/05/2023 14:06:48 Đã trả kết quả
13 H63.29.24-230516-0003 1 HOÀNG NGỌC ÁNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 07:44:44 01/06/2023 07:44:44 Đã trả kết quả
14 H63.29.24-230517-0001 1 HÀ VĂN CƯỜNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 09:06:52 19/05/2023 09:06:52 Đã trả kết quả
15 H63.29.24-230530-0002 1 ĐỖ THANH TÌNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 09:58:25 01/06/2023 09:58:25 Đã trả kết quả
16 H63.29.24-230518-0007 1 ĐỖ MINH THƯƠNG Đăng ký khai sinh 18/05/2023 15:33:35 19/05/2023 15:33:35 Đã trả kết quả
17 H63.29.24-230530-0003 1 LÊ DUY MINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 10:01:27 01/06/2023 10:01:27 Đã trả kết quả
18 H63.29.24-230530-0007 1 NGUYỄN VĂN HƯNG Đăng ký nhận cha, mẹ, con 31/05/2023 08:22:08 05/06/2023 08:22:08 Đã trả kết quả
19 H63.29.24-230530-0001 1 NGUYỄN TIẾN LONG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 08:59:12 02/06/2023 08:59:12 Đã trả kết quả
20 H63.29.24-230518-0002 1 NGUYỄN THỊ BẤY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 09:48:28 19/06/2023 09:48:28 Đã trả kết quả
21 H63.29.24-230508-0002 1 VŨ VĂN TUYỂN Đăng ký khai sinh 08/05/2023 16:13:47 09/05/2023 16:13:47 Đã trả kết quả
22 H63.29.24-230517-0002 1 HOÀNG THỊ DỰ (HOÀNG THỊ THÚY) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 16:47:44 16/06/2023 16:47:44 Đã trả kết quả
23 H63.29.24-230517-0003 1 VŨ NHẬM TƯƠI(HS ĐÀO THỊ GÁI) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 17:01:27 16/06/2023 17:01:27 Đã trả kết quả
24 H63.29.24-230515-0001 1 HOÀNG ĐÌNH DŨNG Đăng ký kết hôn 15/05/2023 16:00:52 16/05/2023 16:00:52 Đã trả kết quả
25 H63.29.24-230518-0003 1 VŨ THỊ LƯỢT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 09:58:01 19/06/2023 09:58:01 Đã trả kết quả
26 H63.29.24-230518-0004 1 HOÀNG ĐÌNH LÚY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 10:14:57 19/06/2023 10:14:57 Đã trả kết quả
27 H63.29.24-230531-0003 1 BÙI VĂN SỸ Đăng ký khai tử 31/05/2023 16:12:41 01/06/2023 16:12:41 Đã trả kết quả
28 H63.29.24-230529-0003 1 HOÀNG THỊ KIÊM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 08:01:56 31/05/2023 08:01:56 Đã trả kết quả
29 H63.29.24-230516-0002 1 BÙI VĂN DẬU Đăng ký kết hôn 16/05/2023 09:38:11 17/05/2023 09:38:11 Đã trả kết quả
30 H63.29.24-230525-0001 1 ĐẶNG VĂN TRƯỜNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 09:08:48 29/05/2023 09:08:48 Đã trả kết quả
31 H63.29.24-230525-0002 1 HÀ THỊ QUẾ Đăng ký kết hôn 25/05/2023 15:48:37 26/05/2023 15:48:37 Đang xử lý
32 H63.29.24-230531-0001 1 HOÀNG THỊ THÊM Đăng ký khai tử 31/05/2023 08:23:04 01/06/2023 08:23:04 Đã trả kết quả
33 H63.29.24-230516-0001 1 HOÀNG VĂN THÚY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 09:11:49 18/05/2023 09:11:49 Đã trả kết quả
34 H63.29.24-230531-0004 1 BÙI VĂN SỸ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 16:13:23 01/06/2023 16:13:23 Đã trả kết quả
35 H63.29.24-230530-0005 1 HOÀNG THỊ HÒA Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 08:21:07 07/06/2023 08:21:07 Đã trả kết quả
36 H63.29.24-230529-0001 1 HOÀNG THỊ THOA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 07:51:10 31/05/2023 07:51:10 Đã trả kết quả
37 H63.29.24-230524-0001 1 HOÀNG VĂN TƯ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 08:33:17 26/05/2023 08:33:17 Đã trả kết quả
38 H63.29.24-230519-0001 1 NGUYỄN TIẾN LONG Đăng ký khai sinh 29/05/2023 07:42:54 30/05/2023 07:42:54 Đã trả kết quả
39 H63.29.24-230518-0001 1 HOÀNG VĂN THÚY Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 08:28:34 23/05/2023 08:28:34 Đã trả kết quả
40 H63.29.24-230530-0006 1 HOÀNG THỊ HÒA Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 08:21:38 01/06/2023 08:21:38 Đã trả kết quả
41 H63.29.24-230519-0002 1 HOÀNG VĂN SÔNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 10:21:41 20/06/2023 10:21:41 Đã trả kết quả
42 H63.29.24-230530-0008 1 NGUYỄN VĂN HƯNG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 31/05/2023 08:22:35 01/06/2023 08:22:35 Đã trả kết quả
43 H63.29.24-230531-0005 1 TRẦN THỊ VÂN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 16:39:38 01/06/2023 16:39:38 Đã trả kết quả