DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� C��t Th���nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.25-230510-0006 1 SÙNG THỦY TIÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:34:54 09/06/2023 15:34:54 Đã trả kết quả
2 H63.29.25-230510-0008 1 HOÀNG THỊ TUYẾT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 16:50:20 09/06/2023 16:50:20 Đã trả kết quả
3 H63.29.25-230518-0008 1 TRÁNG NHÀ TỦA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 16:31:43 19/06/2023 16:31:43 Đã trả kết quả
4 H63.29.25-230531-0001 1 HẢNG A SÀO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:09:35 01/06/2023 09:09:35 Đã trả kết quả
5 H63.29.25-230510-0005 1 GIÀNG A ĐÔNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:09:48 09/06/2023 15:09:48 Đã trả kết quả
6 H63.29.25-230515-0010 1 SÙNG THỊ NHIÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 17:44:40 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 H63.29.25-230515-0006 1 SÙNG SƠN KIM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 17:40:19 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 H63.29.25-230515-0004 1 CHÁNG BÁ PÁO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 17:22:54 14/06/2023 17:22:54 Đã trả kết quả
9 H63.29.25-230515-0011 1 HOÀNG ĐÌNH MINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 17:37:37 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 H63.29.25-230516-0004 1 NGHIÊM XUÂN LÂM (NGHIÊM XUÂN LÃM) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/05/2023 09:30:25 15/06/2023 09:30:25 Đã trả kết quả
11 H63.29.25-230515-0007 1 TRÁNG A NINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 17:41:21 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
12 H63.29.25-230515-0009 1 GIÀNG THANH SƠN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 17:43:45 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
13 H63.29.25-230510-0004 1 GIÀNG THỊ SẠCH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:09:16 09/06/2023 15:09:16 Đã trả kết quả
14 H63.29.25-230509-0001 1 CHẢO KỲ DUYÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 15:11:16 08/06/2023 15:11:16 Đã trả kết quả
15 H63.29.25-230510-0009 1 SÙNG VẢNG LỬ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 16:50:53 09/06/2023 16:50:53 Đã trả kết quả
16 H63.29.25-230531-0002 1 PHẠM THỊ NGA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 10:32:43 02/06/2023 10:32:43 Đã trả kết quả
17 H63.29.25-230515-0008 1 THÀO THỊ HƯƠNG HOA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 17:42:25 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
18 H63.29.25-230515-0005 1 ĐẶNG THÙY ANH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 17:38:50 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
19 H63.29.25-230510-0007 1 CHẢO QUỐC BẢO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:35:27 09/06/2023 15:35:27 Đã trả kết quả