DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND X�� C��t Th���nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.25-230413-0003 1 TRẦN THỊ NỮ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 15:11:01 16/05/2023 15:11:01 Đã trả kết quả
2 H63.29.25-230410-0005 1 TRẦN VĂN CHÈ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/04/2023 14:58:30 11/05/2023 14:58:30 Đã trả kết quả
3 H63.29.25-230417-0014 1 NGUYỄN LƯƠNG ĐIỀU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/04/2023 17:12:56 18/05/2023 17:12:56 Đã trả kết quả
4 H63.29.25-230413-0009 1 SÙNG NGỌC THÚY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 15:59:14 16/05/2023 15:59:14 Đã trả kết quả
5 H63.29.25-230412-0003 1 HOÀNG ĐÌNH XUYÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/04/2023 09:34:20 15/05/2023 09:34:20 Đã trả kết quả
6 H63.29.25-230413-0015 1 SÙNG THỊ SAY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 16:47:17 16/05/2023 16:47:17 Đã trả kết quả
7 H63.29.25-230413-0010 1 SÙNG A THÔNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 16:01:27 16/05/2023 16:01:27 Đã trả kết quả
8 H63.29.25-230417-0011 1 SÙNG A DƠ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/04/2023 15:52:51 18/05/2023 15:52:51 Đã trả kết quả
9 H63.29.25-230413-0004 1 NGUYỄN THỊ YẾN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 15:22:36 16/05/2023 15:22:36 Đã trả kết quả
10 H63.29.25-230413-0008 1 HÀ MINH CHÚC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 15:46:23 16/05/2023 15:46:23 Đã trả kết quả
11 H63.29.25-230413-0012 1 NGÔ TUẤN ANH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 16:26:55 16/05/2023 16:26:55 Đã trả kết quả
12 H63.29.25-230417-0012 1 NGHIÊM PHƯƠNG THẢO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/04/2023 16:08:06 18/05/2023 16:08:06 Đã trả kết quả
13 H63.29.25-230412-0006 1 PHẠM THỊ GỪNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/04/2023 10:49:20 15/05/2023 10:49:20 Đã trả kết quả
14 H63.29.25-230413-0011 1 HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 16:23:08 16/05/2023 16:23:08 Đã trả kết quả
15 H63.29.25-230414-0002 1 GIÀNG THỊ DỞ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 14/04/2023 08:19:07 17/05/2023 08:19:07 Đã trả kết quả
16 H63.29.25-230413-0013 1 HỜ A CU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 16:32:48 16/05/2023 16:32:48 Đã trả kết quả
17 H63.29.25-230417-0013 1 NGHIÊM PHƯƠNG THANH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/04/2023 16:16:32 18/05/2023 16:16:32 Đã trả kết quả
18 H63.29.25-230413-0006 1 NGUYỄN TRỌNG TÚ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 15:34:17 16/05/2023 15:34:17 Đã trả kết quả
19 H63.29.25-230413-0007 1 TRẦN THỊ TỚI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 15:40:54 16/05/2023 15:40:54 Đã trả kết quả
20 H63.29.25-230413-0014 1 SÙNG THỊ XUÂN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 16:42:11 16/05/2023 16:42:11 Đã trả kết quả
21 H63.29.25-230414-0001 1 SÙNG THỊ THANH TRÚC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 14/04/2023 08:15:45 17/05/2023 08:15:45 Đã trả kết quả
22 H63.29.25-230413-0005 1 NGUYỄN THỊ TUÂN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 15:30:24 16/05/2023 15:30:24 Đã trả kết quả
23 H63.29.25-230417-0015 1 TẠ THỊ LỊCH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/04/2023 17:13:24 18/05/2023 17:13:24 Đã trả kết quả