DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND X�� C��t Th���nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.25-230504-0003 1 SÙNG THỊ SAY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:30:03 05/05/2023 09:30:03 Đã trả kết quả
2 H63.29.25-230505-0003 1 ĐOÀN HƯƠNG LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:09:28 08/05/2023 09:09:28 Đã trả kết quả
3 H63.29.25-230412-0006 1 PHẠM THỊ GỪNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/04/2023 10:49:20 15/05/2023 10:49:20 Đã trả kết quả
4 H63.29.25-230505-0001 1 NGUYỄN XUÂN QUYẾT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 08:34:10 09/05/2023 08:34:10 Đã trả kết quả
5 H63.29.25-230504-0001 1 HÀ NGỌC LỄ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:20:03 05/05/2023 09:20:03 Đã trả kết quả
6 H63.29.25-230505-0002 1 NGUYỄN XUÂN QUYẾT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 08:39:22 09/05/2023 08:39:22 Đã trả kết quả
7 H63.29.25-230504-0007 1 PHẠM TIẾN CHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:36:43 05/05/2023 15:36:43 Đã trả kết quả
8 H63.29.25-230410-0005 1 TRẦN VĂN CHÈ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/04/2023 14:58:30 11/05/2023 14:58:30 Đã trả kết quả
9 H63.29.25-230413-0010 1 SÙNG A THÔNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 16:01:27 16/05/2023 16:01:27 Đã trả kết quả
10 H63.29.25-230505-0005 1 MAI VĂN CHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 16:44:07 08/05/2023 16:44:07 Đã trả kết quả
11 H63.29.25-230508-0001 1 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:13:08 09/05/2023 09:13:08 Đã trả kết quả
12 H63.29.25-230504-0006 1 ĐINH HỒNG NHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 11:00:48 05/05/2023 11:00:48 Đã trả kết quả
13 H63.29.25-230417-0013 1 NGHIÊM PHƯƠNG THANH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/04/2023 16:16:32 18/05/2023 16:16:32 Đã trả kết quả
14 H63.29.25-230413-0009 1 SÙNG NGỌC THÚY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 15:59:14 16/05/2023 15:59:14 Đã trả kết quả
15 H63.29.25-230413-0015 1 SÙNG THỊ SAY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 16:47:17 16/05/2023 16:47:17 Đã trả kết quả
16 H63.29.25-230417-0011 1 SÙNG A DƠ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/04/2023 15:52:51 18/05/2023 15:52:51 Đã trả kết quả
17 H63.29.25-230504-0002 1 HOÀNG VIỆT DŨNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:25:50 05/05/2023 09:25:50 Đã trả kết quả
18 H63.29.25-230504-0004 1 TRẦN THỊ TOAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:38:48 05/05/2023 10:38:48 Đã trả kết quả
19 H63.29.25-230504-0008 1 ĐỖ VĂN TƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 16:08:56 05/05/2023 16:08:56 Đã trả kết quả
20 H63.29.25-230504-0005 1 TRẦN THỊ HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:44:37 05/05/2023 10:44:37 Đã trả kết quả
21 H63.29.25-230413-0011 1 HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 16:23:08 16/05/2023 16:23:08 Đã trả kết quả
22 H63.29.25-230417-0015 1 TẠ THỊ LỊCH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/04/2023 17:13:24 18/05/2023 17:13:24 Đã trả kết quả
23 H63.29.25-230413-0004 1 NGUYỄN THỊ YẾN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 15:22:36 16/05/2023 15:22:36 Đã trả kết quả
24 H63.29.25-230414-0001 1 SÙNG THỊ THANH TRÚC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 14/04/2023 08:15:45 17/05/2023 08:15:45 Đã trả kết quả
25 H63.29.25-230414-0002 1 GIÀNG THỊ DỞ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 14/04/2023 08:19:07 17/05/2023 08:19:07 Đã trả kết quả
26 H63.29.25-230413-0003 1 TRẦN THỊ NỮ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 15:11:01 16/05/2023 15:11:01 Đã trả kết quả
27 H63.29.25-230413-0013 1 HỜ A CU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 16:32:48 16/05/2023 16:32:48 Đã trả kết quả
28 H63.29.25-230413-0006 1 NGUYỄN TRỌNG TÚ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 15:34:17 16/05/2023 15:34:17 Đã trả kết quả
29 H63.29.25-230412-0003 1 HOÀNG ĐÌNH XUYÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/04/2023 09:34:20 15/05/2023 09:34:20 Đã trả kết quả
30 H63.29.25-230413-0008 1 HÀ MINH CHÚC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 15:46:23 16/05/2023 15:46:23 Đã trả kết quả
31 H63.29.25-230413-0014 1 SÙNG THỊ XUÂN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 16:42:11 16/05/2023 16:42:11 Đã trả kết quả
32 H63.29.25-230413-0005 1 NGUYỄN THỊ TUÂN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 15:30:24 16/05/2023 15:30:24 Đã trả kết quả
33 H63.29.25-230413-0012 1 NGÔ TUẤN ANH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 16:26:55 16/05/2023 16:26:55 Đã trả kết quả
34 H63.29.25-230413-0007 1 TRẦN THỊ TỚI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 15:40:54 16/05/2023 15:40:54 Đã trả kết quả
35 H63.29.25-230417-0012 1 NGHIÊM PHƯƠNG THẢO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/04/2023 16:08:06 18/05/2023 16:08:06 Đã trả kết quả
36 H63.29.25-230417-0014 1 NGUYỄN LƯƠNG ĐIỀU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/04/2023 17:12:56 18/05/2023 17:12:56 Đã trả kết quả
37 H63.29.25-230523-0002 1 NGUYỄN VĂN NHUNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 10:55:10 25/05/2023 10:55:10 Đã trả kết quả
38 H63.29.25-230522-0002 1 LƯƠNG THỊ QUÝ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 14:55:32 24/05/2023 14:55:32 Đã trả kết quả
39 H63.29.25-230510-0003 1 ĐINH THỊ HƯỚNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 10:16:54 12/05/2023 10:16:54 Đã trả kết quả
40 H63.29.25-230515-0001 1 NGUYỄN THỊ BIỂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:34:08 16/05/2023 08:34:08 Đã trả kết quả
41 H63.29.25-230518-0007 1 TRIỆU NHƯ ĐỨC Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 14:32:27 22/05/2023 14:32:27 Đã trả kết quả
42 H63.29.25-230512-0003 1 HOÀNG THỊ HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 09:13:51 15/05/2023 09:13:51 Đã trả kết quả
43 H63.29.25-230515-0003 1 ĐẶNG THỊ THÌN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 17:05:35 17/05/2023 17:05:35 Đã trả kết quả
44 H63.29.25-230510-0006 1 SÙNG THỦY TIÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:34:54 09/06/2023 15:34:54 Đã trả kết quả
45 H63.29.25-230518-0003 1 PHẠM THỊ KHANH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 23/05/2023 17:10:51 24/05/2023 17:10:51 Đã trả kết quả
46 H63.29.25-230523-0003 1 HÀ THỊ PHÚC Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 16:31:40 25/05/2023 16:31:40 Đã trả kết quả
47 H63.29.25-230519-0001 1 NGUYỄN THỊ HỒNG THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 16:12:15 22/05/2023 16:12:15 Đã trả kết quả
48 H63.29.25-230524-0001 1 NGUYỄN VĂN BÌNH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 10:17:45 25/05/2023 10:17:45 Đã trả kết quả
49 H63.29.25-230525-0002 1 HÀ TRÍ TRUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 14:48:19 26/05/2023 14:48:19 Đã trả kết quả
50 H63.29.25-230516-0005 1 SÙNG THỊ NHÌA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16/05/2023 10:35:01 19/05/2023 10:35:01 Đã trả kết quả
51 H63.29.25-230529-0001 1 Y VĂN NAM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 07:50:47 30/05/2023 07:50:47 Đã trả kết quả
52 H63.29.25-230516-0003 1 SÙNG THỊ LA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16/05/2023 09:12:32 19/05/2023 09:12:32 Đã trả kết quả
53 H63.29.25-230529-0002 1 SÙNG THỊ MÁY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 07:52:20 30/05/2023 07:52:20 Đã trả kết quả
54 H63.29.25-230529-0005 1 HÀ THỊ ÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:27:39 30/05/2023 09:27:39 Đã trả kết quả
55 H63.29.25-230529-0004 1 ĐINH CÔNG KHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:26:34 30/05/2023 09:26:34 Đã trả kết quả
56 H63.29.25-230510-0002 1 TRẦN QUỐC DŨNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 08:59:38 12/05/2023 08:59:38 Đã trả kết quả
57 H63.29.25-230505-0004 1 VŨ THỊ NGỌC TÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 16:36:41 08/05/2023 16:36:41 Đã trả kết quả
58 H63.29.25-230518-0005 1 TRẦN VĂN THỊ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 10:44:03 19/05/2023 10:44:03 Đã trả kết quả
59 H63.29.25-230510-0008 1 HOÀNG THỊ TUYẾT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 16:50:20 09/06/2023 16:50:20 Đã trả kết quả
60 H63.29.25-230508-0005 1 NGUYỄN THỊ THOI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 16:02:21 10/05/2023 16:02:21 Đã trả kết quả
61 H63.29.25-230518-0008 1 TRÁNG NHÀ TỦA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 16:31:43 19/06/2023 16:31:43 Đã trả kết quả
62 H63.29.25-230508-0006 1 TRẦN THỊ HOA Cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/05/2023 16:51:18 09/05/2023 16:51:18 Đã trả kết quả
63 H63.29.25-230525-0001 1 NGUYỄN NGỌC QUANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 09:45:10 26/05/2023 09:45:10 Đã trả kết quả
64 H63.29.25-230531-0001 1 HẢNG A SÀO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:09:35 01/06/2023 09:09:35 Đã trả kết quả
65 H63.29.25-230516-0002 1 SÙNG THỊ NU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16/05/2023 09:09:46 19/05/2023 09:09:46 Đã trả kết quả
66 H63.29.25-230523-0004 1 PHẠM THỊ KHANH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 23/05/2023 17:08:20 24/05/2023 17:08:20 Đã trả kết quả
67 H63.29.25-230529-0007 1 TÔ VĂN ĐƯỢC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:59:50 30/05/2023 09:59:50 Đã trả kết quả
68 H63.29.25-230510-0005 1 GIÀNG A ĐÔNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:09:48 09/06/2023 15:09:48 Đã trả kết quả
69 H63.29.25-230529-0003 1 LÝ THỊ LỆ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:15:26 30/05/2023 08:15:26 Đã trả kết quả
70 H63.29.25-230516-0009 1 LÒ ANH TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 16:11:29 17/05/2023 16:11:29 Đã trả kết quả
71 H63.29.25-230512-0004 1 LÊ THANH BẢY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 14:33:11 16/05/2023 14:33:11 Đã trả kết quả
72 H63.29.25-230515-0010 1 SÙNG THỊ NHIÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 17:44:40 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
73 H63.29.25-230512-0001 1 PHAN ĐÌNH HUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:20:45 15/05/2023 08:20:45 Đã trả kết quả
74 H63.29.25-230516-0006 1 SÙNG THỊ KHƯ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16/05/2023 10:38:10 19/05/2023 10:38:10 Đã trả kết quả
75 H63.29.25-230518-0004 1 DƯƠNG KIM TRUNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 10:31:52 22/05/2023 10:31:52 Đã trả kết quả
76 H63.29.25-230515-0006 1 SÙNG SƠN KIM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 17:40:19 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
77 H63.29.25-230513-0003 1 HỨA THỊ PHƯỢNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 13/05/2023 09:01:36 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
78 H63.29.25-230508-0002 1 SÙNG A LỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:58:44 09/05/2023 09:58:44 Đã trả kết quả
79 H63.29.25-230508-0004 1 PHẠM VĂN ĐỒI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 15:59:58 10/05/2023 15:59:58 Đã trả kết quả
80 H63.29.25-230508-0003 1 PHẠM PHƯƠNG LEN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 11:09:16 09/05/2023 11:09:16 Đã trả kết quả
81 H63.29.25-230512-0005 1 NGUYỄN THỊ HUYÊN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 14:35:32 16/05/2023 14:35:32 Đã trả kết quả
82 H63.29.25-230515-0004 1 CHÁNG BÁ PÁO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 17:22:54 14/06/2023 17:22:54 Đã trả kết quả
83 H63.29.25-230516-0010 1 KHÚC NGỌC MINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 16:39:27 18/05/2023 16:39:27 Đã trả kết quả
84 H63.29.25-230515-0011 1 HOÀNG ĐÌNH MINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 17:37:37 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
85 H63.29.25-230513-0002 1 CHẢO A CÁNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 13/05/2023 09:08:43 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
86 H63.29.25-230516-0001 1 HÀ ĐÌNH KHÁNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 07:46:39 18/05/2023 07:46:39 Đã trả kết quả
87 H63.29.25-230515-0002 1 NGUYỄN THỊ BIỂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:38:28 16/05/2023 09:38:28 Đã trả kết quả
88 H63.29.25-230516-0004 1 NGHIÊM XUÂN LÂM (NGHIÊM XUÂN LÃM) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/05/2023 09:30:25 15/06/2023 09:30:25 Đã trả kết quả
89 H63.29.25-230515-0007 1 TRÁNG A NINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 17:41:21 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
90 H63.29.25-230515-0009 1 GIÀNG THANH SƠN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 17:43:45 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
91 H63.29.25-230510-0004 1 GIÀNG THỊ SẠCH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:09:16 09/06/2023 15:09:16 Đã trả kết quả
92 H63.29.25-230516-0008 1 TẠ THỊ THƠM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 11:06:45 17/05/2023 11:06:45 Đã trả kết quả
93 H63.29.25-230512-0006 1 HOÀNG TIẾN NAM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 16:31:25 15/05/2023 16:31:25 Đã trả kết quả
94 H63.29.25-230510-0001 1 TĂNG HOÀNG AN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 08:29:50 11/05/2023 08:29:50 Đã trả kết quả
95 H63.29.25-230516-0007 1 TRIỆU THỊ YẾN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16/05/2023 10:43:32 19/05/2023 10:43:32 Đã trả kết quả
96 H63.29.25-230518-0001 1 NGUYỄN VĂN HUY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 09:29:11 22/05/2023 09:29:11 Đã trả kết quả
97 H63.29.25-230522-0001 1 NINH THỊ HOÀI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:28:13 23/05/2023 09:28:13 Đã trả kết quả
98 H63.29.25-230518-0006 1 DƯƠNG KIM TRUNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 11:06:19 22/05/2023 11:06:19 Đã trả kết quả
99 H63.29.25-230518-0002 1 SÙNG A CÂU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 23/05/2023 17:09:41 24/05/2023 17:09:41 Đã trả kết quả
100 H63.29.25-230517-0001 1 TRẦN XUÂN THUỶ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:08:36 18/05/2023 16:08:36 Đã trả kết quả
101 H63.29.25-230509-0001 1 CHẢO KỲ DUYÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 15:11:16 08/06/2023 15:11:16 Đã trả kết quả
102 H63.29.25-230510-0009 1 SÙNG VẢNG LỬ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 16:50:53 09/06/2023 16:50:53 Đã trả kết quả
103 H63.29.25-230512-0002 1 SÙNG A Ư Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:26:47 15/05/2023 08:26:47 Đã trả kết quả
104 H63.29.25-230529-0006 1 ĐINH CÔNG HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:40:57 30/05/2023 09:40:57 Đã trả kết quả
105 H63.29.25-230531-0002 1 PHẠM THỊ NGA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 10:32:43 02/06/2023 10:32:43 Đã trả kết quả
106 H63.29.25-230515-0008 1 THÀO THỊ HƯƠNG HOA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 17:42:25 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
107 H63.29.25-230515-0005 1 ĐẶNG THÙY ANH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 17:38:50 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
108 H63.29.25-230510-0007 1 CHẢO QUỐC BẢO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:35:27 09/06/2023 15:35:27 Đã trả kết quả
109 H63.29.25-230523-0001 1 HOÀNG THỊ NGA Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 23/05/2023 10:51:12 24/05/2023 10:51:12 Đã trả kết quả
110 H63.29.25-230522-0003 1 SÙNG A SINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:08:07 23/05/2023 16:08:07 Đã trả kết quả