DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Ch��u Qu��� H���
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.23-230529-0003 1 HOÀNG THỊ SÍNH( MẸ HHOÀNG DIỄM MY) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 14:40:16 28/06/2023 14:40:16 Đã trả kết quả
2 H63.30.23-230529-0008 1 TRIỆU VĂN GIANG( BỐ TRIỆU VIỆT ANH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 14:49:38 28/06/2023 14:49:38 Đã trả kết quả
3 H63.30.23-230529-0006 1 TRIỆU MÙI PHAM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 14:46:10 28/06/2023 14:46:10 Đã trả kết quả
4 H63.30.23-230531-0002 1 HOÀNG VĂN BÍNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 16:45:31 02/06/2023 16:45:31 Đã trả kết quả
5 H63.30.23-230529-0009 1 PHẠM THỊ THẮM( MẸ PHẠM ANH MINH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 14:51:21 28/06/2023 14:51:21 Đã trả kết quả
6 H63.30.23-230531-0003 1 TRIEU TON KHE Đăng ký khai sinh 31/05/2023 17:22:14 01/06/2023 17:22:14 Đã trả kết quả
7 H63.30.23-230529-0007 1 HOÀNG VĂN KHUYẾN( BÓ HOÀNG QUỐC AN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 14:48:12 28/06/2023 14:48:12 Đã trả kết quả
8 H63.30.23-230529-0002 1 NGUYỄN THỊ DỰ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 14:33:17 28/06/2023 14:33:17 Đã trả kết quả
9 H63.30.23-230529-0010 1 RIỆU THỊ KHÉ( MẸ TRIỆU THỊ HUYỀN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 14:53:56 28/06/2023 14:53:56 Đã trả kết quả
10 H63.30.23-230529-0005 1 LƯƠNG THỊ LINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 14:44:09 28/06/2023 14:44:09 Đã trả kết quả
11 H63.30.23-230531-0001 1 HOÀNG XUÂN MÙI Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 16:06:34 07/06/2023 16:06:34 Đã trả kết quả