DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� Ch��u Qu��� H���
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.23-230505-0003 1 HOANG VAN TAI Đăng ký khai sinh 05/05/2023 10:27:49 08/05/2023 10:27:49 Đã trả kết quả
2 H63.30.23-230505-0002 1 HOANG VAN HIEU Đăng ký khai sinh 05/05/2023 09:51:47 08/05/2023 09:51:47 Đã trả kết quả
3 H63.30.23-230428-0001 1 LÊ THỊ THIỆN Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 28/04/2023 14:21:32 11/05/2023 14:21:32 Đã trả kết quả
4 H63.30.23-230504-0001 1 NGUYỄN VĂN SOẠN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 09:38:07 09/05/2023 09:38:07 Đã trả kết quả
5 H63.30.23-230505-0004 1 ĐANG TON PHAY Đăng ký kết hôn 05/05/2023 16:07:22 08/05/2023 16:07:22 Đã trả kết quả
6 H63.30.23-230427-0001 1 HOÀNG THỊ TRANH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 08:15:07 01/06/2023 08:15:07 Đã trả kết quả
7 H63.30.23-230505-0001 1 CHU VĂN CHỈNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 08:35:52 09/05/2023 08:35:52 Đã trả kết quả
8 H63.30.23-230427-0003 1 TRẦN CÔNG HUẤN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 08:23:28 01/06/2023 08:23:28 Đã trả kết quả
9 H63.30.23-230504-0002 1 TRIEU THI GHEN Đăng ký khai sinh 04/05/2023 10:42:30 05/05/2023 10:42:30 Đã trả kết quả
10 H63.30.23-230504-0004 1 TRIỆU VĂN NHỚ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 16:02:01 05/05/2023 16:02:01 Đã trả kết quả
11 H63.30.23-230427-0002 1 LẦU NGUYÊN QUÁN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 08:19:08 01/06/2023 08:19:08 Đã trả kết quả
12 H63.30.23-230524-0001 1 NGUYEN DANH SON Đăng ký khai sinh 24/05/2023 09:46:55 25/05/2023 09:46:55 Đã trả kết quả
13 H63.30.23-230519-0002 1 HOANG MINH CUONG Đăng ký kết hôn 19/05/2023 09:14:08 22/05/2023 09:14:08 Đã trả kết quả
14 H63.30.23-230511-0001 1 LÊ THỊ HẢO Đăng ký khai sinh 11/05/2023 09:09:34 12/05/2023 09:09:34 Đã trả kết quả
15 H63.30.23-230519-0003 1 BAN TRAN TON Đăng ký kết hôn 19/05/2023 10:30:10 22/05/2023 10:30:10 Đã trả kết quả
16 H63.30.23-230523-0002 1 TRIỆU TÒN TON Đăng ký khai sinh 23/05/2023 10:51:50 24/05/2023 10:51:50 Đã trả kết quả
17 H63.30.23-230524-0002 1 HOANG VAN CHOI Đăng ký kết hôn 24/05/2023 10:52:56 25/05/2023 10:52:56 Đã trả kết quả
18 H63.30.23-230529-0001 1 ĐẶNG TÒN PHẤY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 14:06:05 31/05/2023 14:06:05 Đã trả kết quả
19 H63.30.23-230529-0011 1 PHAN MINH NGUYỆN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 15:08:16 31/05/2023 15:08:16 Đã trả kết quả
20 H63.30.23-230531-0002 1 HOÀNG VĂN BÍNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 16:45:31 02/06/2023 16:45:31 Đã trả kết quả
21 H63.30.23-230508-0001 1 LƯƠNG THỊ KHUYÊN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 10:17:42 10/05/2023 10:17:42 Đã trả kết quả
22 H63.30.23-230512-0002 1 HOÀNG VĂN DẬU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 09:37:43 16/05/2023 09:37:43 Đã trả kết quả
23 H63.30.23-230508-0002 1 NONG THI HOA Đăng ký khai sinh 08/05/2023 16:45:28 09/05/2023 16:45:28 Đã trả kết quả
24 H63.30.23-230511-0002 1 ĐANG VAN CHI Đăng ký kết hôn 11/05/2023 09:43:49 12/05/2023 09:43:49 Đã trả kết quả
25 H63.30.23-230511-0003 1 ĐẶNG VĂN CHI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 14:39:33 12/05/2023 14:39:33 Đã trả kết quả
26 H63.30.23-230517-0002 1 VŨ ĐỨC THUẬN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 14:38:03 22/05/2023 14:38:03 Đã trả kết quả
27 H63.30.23-230511-0005 1 LẦU THỊ ĐẠM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 15:21:04 12/05/2023 15:21:04 Đã trả kết quả
28 H63.30.23-230515-0001 1 PHAM VAN THANH Đăng ký lại khai sinh 15/05/2023 09:42:04 22/05/2023 09:42:04 Đã trả kết quả
29 H63.30.23-230510-0001 1 DINH VAN TIEN Đăng ký khai sinh 10/05/2023 09:41:25 11/05/2023 09:41:25 Đã trả kết quả
30 H63.30.23-230517-0001 1 NGUYEN VAN THAO Đăng ký kết hôn 17/05/2023 09:44:48 18/05/2023 09:44:48 Đã trả kết quả
31 H63.30.23-230510-0003 1 LƯƠNG MINH TUẤN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 14:03:50 12/05/2023 14:03:50 Đã trả kết quả
32 H63.30.23-230511-0006 1 LẦU THỊ ĐẠM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 15:22:39 12/05/2023 15:22:39 Đã trả kết quả
33 H63.30.23-230515-0003 1 CHU VAN DAT Đăng ký khai sinh 15/05/2023 16:01:34 16/05/2023 16:01:34 Đã trả kết quả
34 H63.30.23-230518-0001 1 VU VAN TUONG Đăng ký lại khai sinh 18/05/2023 09:16:46 25/05/2023 09:16:46 Đã trả kết quả
35 H63.30.23-230518-0002 1 NGUYỄN VĂN THẠO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 10:48:44 19/05/2023 10:48:44 Đã trả kết quả
36 H63.30.23-230509-0001 1 TRIỆU TÒN SAN Đăng ký khai sinh 09/05/2023 10:34:13 10/05/2023 10:34:13 Đã trả kết quả
37 H63.30.23-230515-0002 1 LƯƠNG THỊ SẮM Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 15:11:32 18/05/2023 15:11:32 Đã trả kết quả
38 H63.30.23-230519-0001 1 HOÀNG AN THUẤN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 07:47:01 23/05/2023 07:47:01 Đã trả kết quả
39 H63.30.23-230512-0001 1 DINH THE SON Đăng ký kết hôn 12/05/2023 09:23:30 15/05/2023 09:23:30 Đã trả kết quả
40 H63.30.23-230523-0001 1 HOANG VAN BON Đăng ký lại khai sinh 23/05/2023 09:42:33 30/05/2023 09:42:33 Đã trả kết quả
41 H63.30.23-230511-0004 1 ĐINH VĂN TIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 14:53:59 12/05/2023 14:53:59 Đã trả kết quả
42 H63.30.23-230518-0003 1 NGUYỄN THỊ VỈ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 16:24:54 22/05/2023 16:24:54 Đã trả kết quả
43 H63.30.23-230518-0004 1 HOÀNG TRUONG GIANG Đăng ký khai sinh 18/05/2023 17:07:37 19/05/2023 17:07:37 Đã trả kết quả
44 H63.30.23-230510-0004 1 NGUYỄN HUY NAM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 14:38:06 12/05/2023 14:38:06 Đã trả kết quả
45 H63.30.23-230516-0001 1 VŨ ĐỨC THUẬN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 10:02:18 18/05/2023 10:02:18 Đã trả kết quả
46 H63.30.23-230509-0002 1 LẦU THỊ ĐẠM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 14:28:40 11/05/2023 14:28:40 Đã trả kết quả
47 H63.30.23-230509-0003 1 VŨ VĂN HUY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 15:12:29 11/05/2023 15:12:29 Đã trả kết quả
48 H63.30.23-230510-0002 1 TRAN THI LAN ANH Đăng ký kết hôn 10/05/2023 10:33:12 11/05/2023 10:33:12 Đã trả kết quả
49 H63.30.23-230531-0001 1 HOÀNG XUÂN MÙI Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 16:06:34 07/06/2023 16:06:34 Đã trả kết quả
50 H63.30.23-230522-0001 1 MAI THI MƯƠI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 16:47:25 25/05/2023 16:47:25 Đã trả kết quả