DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND X�� Ch��u Qu��� H���
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.23-230427-0002 1 LẦU NGUYÊN QUÁN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 08:19:08 01/06/2023 08:19:08 Đã trả kết quả
2 H63.30.23-230428-0001 1 LÊ THỊ THIỆN Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 28/04/2023 14:21:32 11/05/2023 14:21:32 Đã trả kết quả
3 H63.30.23-230427-0001 1 HOÀNG THỊ TRANH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 08:15:07 01/06/2023 08:15:07 Đã trả kết quả
4 H63.30.23-230427-0003 1 TRẦN CÔNG HUẤN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 08:23:28 01/06/2023 08:23:28 Đã trả kết quả