DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Ch��u Qu��� Th�����ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.23.32.H63-200710-0006 1 DƯƠNG THỊ BĂNG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 10/07/2020 15:20:35 Chờ bổ sung
2 000.23.32.H63-200817-0002 1 BÙI THỊ QUYÊN Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 17/08/2020 10:25:51 Chờ bổ sung
3 000.23.32.H63-201106-0001 1 LƯƠNG MINH CÁC Đăng ký lại khai sinh 06/11/2020 09:39:57 Chờ bổ sung
4 H63.30.24-230524-0008 1 THÀO A PÁO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 15:14:42 23/06/2023 15:14:42 Đã trả kết quả
5 H63.30.24-230531-0002 1 HOÀNG VĂN ĐƯỜNG Đăng ký khai sinh 31/05/2023 10:12:24 01/06/2023 10:12:24 Đã trả kết quả
6 H63.30.24-230531-0003 1 LÝ A XÀ Đăng ký kết hôn 31/05/2023 15:24:54 01/06/2023 15:24:54 Đã trả kết quả
7 H63.30.24-230531-0004 1 TRIỆU THỊ LIỀU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 15:39:07 02/06/2023 15:39:07 Đã trả kết quả
8 H63.30.24-230524-0007 1 SÙNG THỊ NHUNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 15:09:14 23/06/2023 15:09:14 Đã trả kết quả
9 H63.30.24-230531-0001 1 THÀO THỊ PHƯƠNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 08:28:32 05/06/2023 08:28:32 Đã trả kết quả
10 H63.30.24-230531-0005 1 LÝ A XÀ Đăng ký khai sinh 31/05/2023 16:04:11 01/06/2023 16:04:11 Đã trả kết quả