DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� Ch��u Qu��� Th�����ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.24-230426-0001 1 LÒ LÁO SỬ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 07:55:28 31/05/2023 07:55:28 Đã trả kết quả
2 H63.30.24-230505-0001 1 PHÀNG A SỬ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 05/05/2023 10:31:36 08/05/2023 10:31:36 Đã trả kết quả
3 H63.30.24-230505-0002 1 TRÁNG A LẨU Đăng ký lại khai sinh 05/05/2023 11:11:24 12/05/2023 11:11:24 Đã trả kết quả
4 H63.30.24-230426-0003 1 VÀNG A HÒA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 08:12:24 31/05/2023 08:12:24 Đã trả kết quả
5 H63.30.24-230504-0001 1 TRÁNG A CHỚ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 04/05/2023 16:35:32 05/05/2023 16:35:32 Đã trả kết quả
6 H63.30.24-230505-0003 1 BÙI DUY THIỆN Đăng ký lại khai sinh 05/05/2023 14:32:48 12/05/2023 14:32:48 Đã trả kết quả
7 H63.30.24-230426-0002 1 TRÁNG A SANG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 08:04:18 31/05/2023 08:04:18 Đã trả kết quả
8 H63.30.24-230425-0001 1 NGUYỄN THỊ SEN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:06:06 30/05/2023 10:06:06 Đã trả kết quả
9 H63.30.24-230426-0004 1 GIÀNG THỊ TRAM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 08:18:26 31/05/2023 08:18:26 Đã trả kết quả
10 H63.30.24-230508-0003 1 PHÀNG A SỬ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/05/2023 11:15:17 09/05/2023 11:15:17 Đã trả kết quả
11 H63.30.24-230508-0001 1 HẢNG THỊ DÔNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/05/2023 09:06:03 09/05/2023 09:06:03 Đã trả kết quả
12 H63.30.24-230523-0001 1 HOÀNG THỊ BỀN Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 23/05/2023 09:44:14 30/05/2023 09:44:14 Đã trả kết quả
13 H63.30.24-230524-0002 1 HOÀNG THỊ LUYẾN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 08:52:58 25/05/2023 08:52:58 Đã trả kết quả
14 H63.30.24-230524-0001 1 NGUYỄN VĂN HÙNG Đăng ký khai tử 24/05/2023 08:36:10 25/05/2023 08:36:10 Đã trả kết quả
15 H63.30.24-230524-0005 1 ĐẶNG THÚY HOÀN Đăng ký khai sinh 24/05/2023 10:41:37 25/05/2023 10:41:37 Đã trả kết quả
16 H63.30.24-230524-0004 1 HOÀNG PHƯƠNG CHI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24/05/2023 09:34:31 29/05/2023 09:34:31 Đã trả kết quả
17 H63.30.24-230505-0005 1 TỐNG THỊ TRANG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 16:35:07 10/05/2023 16:35:07 Đã trả kết quả
18 H63.30.24-230529-0001 1 PHÙNG XUÂN TIẾN Đăng ký khai sinh 29/05/2023 09:31:18 30/05/2023 09:31:18 Đã trả kết quả
19 H63.30.24-230524-0003 1 SÙNG THỊ HỒNG NHUNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24/05/2023 09:16:14 29/05/2023 09:16:14 Đã trả kết quả
20 H63.30.24-230529-0003 1 HOÀNG VĂN LÉ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 10:11:41 31/05/2023 10:11:41 Đã trả kết quả
21 H63.30.24-230529-0002 1 LÒ THỊ TUYẾT Đăng ký khai sinh 29/05/2023 09:51:51 30/05/2023 09:51:51 Đã trả kết quả
22 H63.30.24-230509-0002 1 PHÙNG ĐỨC HIỆU Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 09/05/2023 14:49:40 10/05/2023 14:49:40 Đã trả kết quả
23 H63.30.24-230525-0003 1 TRẦN THỊ SƠN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/05/2023 15:09:49 30/05/2023 15:09:49 Đã trả kết quả
24 H63.30.24-230525-0001 1 TRẦN THỊ SƠN Đăng ký khai sinh 25/05/2023 08:39:34 26/05/2023 08:39:34 Đã trả kết quả
25 H63.30.24-230517-0004 1 MAI THỊ NGỌC Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 16:11:08 19/05/2023 16:11:08 Đã trả kết quả
26 H63.30.24-230508-0002 1 HOÀNG THỊ LỆ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/05/2023 10:04:40 09/05/2023 10:04:40 Đã trả kết quả
27 H63.30.24-230512-0002 1 NGUYỄN THÙY DUNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 09:58:16 17/05/2023 09:58:16 Đã trả kết quả
28 H63.30.24-230505-0004 1 PHÀNG THỊ MÁY Đăng ký lại khai sinh 05/05/2023 16:09:16 12/05/2023 16:09:16 Đã trả kết quả
29 H63.30.24-230512-0003 1 HOÀNG HỒNG HẠNH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 12/05/2023 15:03:45 15/05/2023 15:03:45 Đã trả kết quả
30 H63.30.24-230512-0004 1 LẦU THỊ NGỜI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 16:31:35 17/05/2023 16:31:35 Đã trả kết quả
31 H63.30.24-230516-0001 1 HOÀNG NGỌC TUYỂN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 08:02:01 17/05/2023 08:02:01 Đã trả kết quả
32 H63.30.24-230517-0002 1 NGUYỄN VĂN BA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 09:18:01 19/05/2023 09:18:01 Đã trả kết quả
33 H63.30.24-230509-0003 1 PHÙNG TIẾN SINH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 09/05/2023 15:31:32 10/05/2023 15:31:32 Đã trả kết quả
34 H63.30.24-230515-0001 1 ĐINH VĂN SANG Đăng ký khai sinh 15/05/2023 14:51:38 16/05/2023 14:51:38 Đã trả kết quả
35 H63.30.24-230511-0001 1 NGUYỄN DUY TUẤN Đăng ký kết hôn 11/05/2023 08:32:43 12/05/2023 08:32:43 Đã trả kết quả
36 H63.30.24-230512-0001 1 NGUYỄN THỊ LIỄU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 08:17:39 17/05/2023 08:17:39 Đã trả kết quả
37 H63.30.24-230509-0001 1 TRIỆU VĂN SỸ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 14:22:28 11/05/2023 14:22:28 Đã trả kết quả
38 H63.30.24-230511-0002 1 ĐINH THỊ CHÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:07:20 12/05/2023 09:07:20 Đã trả kết quả
39 H63.30.24-230529-0004 1 HOÀNG VĂN BÁI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 15:09:47 31/05/2023 15:09:47 Đã trả kết quả
40 H63.30.24-230509-0004 1 TRIỆU VĂN PHỦ Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 09/05/2023 15:46:32 31/05/2023 15:46:32 Đã trả kết quả
41 H63.30.24-230515-0002 1 ĐẶNG VĂN LỢI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 15/05/2023 16:14:17 16/05/2023 16:14:17 Đã trả kết quả
42 H63.30.24-230525-0002 1 NGUYỄN ĐÌNH VĂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 14:46:14 29/05/2023 14:46:14 Đã trả kết quả
43 H63.30.24-230517-0003 1 NGUYỄN THỊ CHINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 10:18:30 22/05/2023 10:18:30 Đã trả kết quả
44 H63.30.24-230516-0002 1 ĐẶNG THỊ DỤNG Đăng ký khai sinh 16/05/2023 08:14:11 17/05/2023 08:14:11 Đã trả kết quả
45 H63.30.24-230517-0001 1 LÊ VĂN TĨNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 07:41:24 19/05/2023 07:41:24 Đã trả kết quả
46 H63.30.24-230524-0006 1 ĐINH VĂN LƯƠNG Đăng ký khai tử 24/05/2023 14:56:25 25/05/2023 14:56:25 Đã trả kết quả