DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND X�� Ch��u Qu��� Th�����ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.24-230425-0001 1 NGUYỄN THỊ SEN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:06:06 30/05/2023 10:06:06 Đã trả kết quả
2 H63.30.24-230426-0004 1 GIÀNG THỊ TRAM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 08:18:26 31/05/2023 08:18:26 Đã trả kết quả
3 000.23.32.H63-200817-0002 1 BÙI THỊ QUYÊN Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 17/08/2020 10:25:51 Chờ bổ sung
4 H63.30.24-230426-0003 1 VÀNG A HÒA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 08:12:24 31/05/2023 08:12:24 Đã trả kết quả
5 H63.30.24-230426-0001 1 LÒ LÁO SỬ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 07:55:28 31/05/2023 07:55:28 Đã trả kết quả
6 H63.30.24-230426-0002 1 TRÁNG A SANG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 08:04:18 31/05/2023 08:04:18 Đã trả kết quả
7 000.23.32.H63-201106-0001 1 LƯƠNG MINH CÁC Đăng ký lại khai sinh 06/11/2020 09:39:57 Chờ bổ sung
8 000.23.32.H63-200710-0006 1 DƯƠNG THỊ BĂNG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 10/07/2020 15:20:35 Chờ bổ sung