DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� C�����ng th���nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.23-230531-0001 1 PHẠM THỊ HẬU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 07:57:14 01/06/2023 07:57:14 Đã trả kết quả
2 H63.28.23-230531-0004 1 TRẦN THỊ TÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:36:17 01/06/2023 09:36:17 Đã trả kết quả
3 H63.28.23-230531-0002 1 PHẠM THỊ TÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:01:42 01/06/2023 08:01:42 Đã trả kết quả
4 H63.28.23-230531-0003 1 VŨ VĂN THÁI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 09:31:00 01/06/2023 09:31:00 Đã trả kết quả