DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND X�� C�����ng th���nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.23-230504-0002 1 HOÀNG THỊ TUYẾT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 09:09:13 08/05/2023 09:09:13 Đã trả kết quả
2 H63.28.23-230508-0001 1 NGUYỄN HUY HOÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 08:15:04 09/05/2023 08:15:04 Đã trả kết quả
3 H63.28.23-230504-0001 1 NGUYỄN NGỌC TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:55:07 05/05/2023 08:55:07 Đã trả kết quả
4 H63.28.23-230504-0003 1 NGUYỄN THỊ HUYỀN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 15:57:00 08/05/2023 15:57:00 Đã trả kết quả
5 H63.28.23-230518-0004 1 BÙI VĂN TÁM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 16:15:24 22/05/2023 16:15:24 Đã trả kết quả
6 H63.28.23-230511-0002 1 LÂM QUANG HƯNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 14:42:55 15/05/2023 14:42:55 Đã trả kết quả
7 H63.28.23-230522-0001 1 HOÀNG THỊ THU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 08:33:11 25/05/2023 08:33:11 Đã trả kết quả
8 H63.28.23-230531-0001 1 PHẠM THỊ HẬU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 07:57:14 01/06/2023 07:57:14 Đã trả kết quả
9 H63.28.23-230531-0004 1 TRẦN THỊ TÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:36:17 01/06/2023 09:36:17 Đã trả kết quả
10 H63.28.23-230529-0001 1 NGUYỄN TOÀN HỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 13:59:42 30/05/2023 13:59:42 Đã trả kết quả
11 H63.28.23-230508-0003 1 NGUYỄN THỊ HỒNG HIÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 15:15:09 07/06/2023 15:15:09 Đã trả kết quả
12 H63.28.23-230509-0001 1 LƯƠNG THỊ NGUYỆT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 08:50:03 11/05/2023 08:50:03 Đã trả kết quả
13 H63.28.23-230510-0002 1 NGUYỄN VĂN HÙNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 10/05/2023 15:50:47 11/05/2023 15:50:47 Đã trả kết quả
14 H63.28.23-230518-0001 1 NÔNG THỊ KIM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 07:46:31 19/05/2023 07:46:31 Đã trả kết quả
15 H63.28.23-230511-0001 1 LÊ THỊ THẾ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 08:33:14 12/05/2023 08:33:14 Đã trả kết quả
16 H63.28.23-230517-0001 1 NGUYỄN QUỐC HUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 10:30:15 18/05/2023 10:30:15 Đã trả kết quả
17 H63.28.23-230508-0002 1 NGUYỄN THỊ HỒNG HIÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 15:12:15 07/06/2023 15:12:15 Đã trả kết quả
18 H63.28.23-230508-0005 1 NGUYỄN THỊ HỒNG HIÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 15:13:57 07/06/2023 15:13:57 Đã trả kết quả
19 H63.28.23-230508-0006 1 NGUYỄN THỊ HỒNG HIÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 15:13:23 07/06/2023 15:13:23 Đã trả kết quả
20 H63.28.23-230515-0001 1 NGUYỄN VĂN HỢI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 09:34:25 17/05/2023 09:34:25 Đã trả kết quả
21 H63.28.23-230509-0002 1 LÊ THỊ THẾ Đăng ký khai sinh 09/05/2023 14:24:53 10/05/2023 14:24:53 Đã trả kết quả
22 H63.28.23-230518-0002 1 NGUYỄN TRUNG NGHĨA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:21:22 19/05/2023 08:21:22 Đã trả kết quả
23 H63.28.23-230515-0003 1 CHU ĐÌNH TRƯỞNG Đăng ký khai sinh 15/05/2023 15:47:02 16/05/2023 15:47:02 Đã trả kết quả
24 H63.28.23-230515-0004 1 NGUYỄN GIÁP TÁM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:18:01 16/05/2023 16:18:01 Đã trả kết quả
25 H63.28.23-230508-0004 1 NGUYỄN THỊ HỒNG HIÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 15:14:35 07/06/2023 15:14:35 Đã trả kết quả
26 H63.28.23-230509-0003 1 HOÀNG ĐÌNH TUYỂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 15:19:43 10/05/2023 15:19:43 Đã trả kết quả
27 H63.28.23-230515-0005 1 NGUYỄN GIÁP TÁM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 16:20:03 16/05/2023 16:20:03 Đã trả kết quả
28 H63.28.23-230531-0002 1 PHẠM THỊ TÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:01:42 01/06/2023 08:01:42 Đã trả kết quả
29 H63.28.23-230525-0001 1 PHẠM VĂN SAO Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 14:53:39 29/05/2023 14:53:39 Đã trả kết quả
30 H63.28.23-230515-0002 1 NUYỄN TUẤN HẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:55:07 16/05/2023 09:55:07 Đã trả kết quả
31 H63.28.23-230508-0007 1 HÀ DUY KHÁNH Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 08/05/2023 15:30:03 05/06/2023 15:30:03 Đã trả kết quả
32 H63.28.23-230510-0001 1 NGUYỄN THỊ NGÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 09:46:53 12/05/2023 09:46:53 Đã trả kết quả
33 H63.28.23-230531-0003 1 VŨ VĂN THÁI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 09:31:00 01/06/2023 09:31:00 Đã trả kết quả
34 H63.28.23-230518-0003 1 TRẦN LƯU HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 15:05:49 19/05/2023 15:05:49 Đã trả kết quả
35 H63.28.23-230511-0003 1 PHAN TÙNG LÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:20:48 12/05/2023 16:20:48 Đã trả kết quả