DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Ch���n Th���nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.26-230530-0004 1 LÊ VĂN DƯỠNG ( HOÀNG THỊ NHUNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 15:38:41 29/06/2023 15:38:41 Đã trả kết quả
2 H63.29.26-230531-0001 1 HOÀNG THỊ TRANG Đăng ký kết hôn 31/05/2023 16:04:46 01/06/2023 16:04:46 Đã trả kết quả
3 H63.29.26-230530-0003 1 HÀ VĂN CHÍNH (HOÀNG VĂN SÌNH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 15:42:42 29/06/2023 15:42:42 Đã trả kết quả