DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND X�� Ch���n Th���nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.26-230505-0001 1 PHẠM VĂN KHÁNH Đăng ký khai sinh 05/05/2023 08:33:27 08/05/2023 08:33:27 Đã trả kết quả
2 H63.29.26-230504-0002 1 PHẠM NGỌC KIÊN Đăng ký khai tử 04/05/2023 15:00:53 05/05/2023 15:00:53 Đã trả kết quả
3 H63.29.26-230504-0001 1 HÀ THỊ NGUYÊN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 08:28:43 09/05/2023 08:28:43 Đã trả kết quả
4 H63.29.26-230522-0001 1 NGUYỄN VĂN VỀ Đăng ký khai tử 22/05/2023 09:58:15 23/05/2023 09:58:15 Đã trả kết quả
5 H63.29.26-230522-0002 1 HÀ THỊ KIÊN Đăng ký khai sinh 22/05/2023 14:15:44 23/05/2023 14:15:44 Đã trả kết quả
6 H63.29.26-230517-0001 1 HÀ VĂN QUÂN Đăng ký kết hôn 17/05/2023 10:11:30 18/05/2023 10:11:30 Đã trả kết quả
7 H63.29.26-230524-0001 1 HOÀNG VĂN NGHIỆP Đăng ký khai sinh 24/05/2023 14:25:24 25/05/2023 14:25:24 Đã trả kết quả
8 H63.29.26-230530-0004 1 LÊ VĂN DƯỠNG ( HOÀNG THỊ NHUNG) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 15:38:41 29/06/2023 15:38:41 Đã trả kết quả
9 H63.29.26-230530-0002 1 HÀ VĂN SÌNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 08:08:11 29/06/2023 08:08:11 Đã trả lại dân
10 H63.29.26-230518-0001 1 HOÀNG MINH ĐỨC Đăng ký lại khai sinh 18/05/2023 15:25:50 25/05/2023 15:25:50 Đã trả kết quả
11 H63.29.26-230510-0001 1 NGUYỄN THỊ HỒNG Đăng ký lại khai sinh 10/05/2023 13:56:26 17/05/2023 13:56:26 Đã trả kết quả
12 H63.29.26-230517-0002 1 TRẦN VĂN LONG Đăng ký lại khai sinh 17/05/2023 14:17:24 24/05/2023 14:17:24 Đã trả kết quả
13 H63.29.26-230516-0001 1 HOÀNG THỊ DUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 09:13:43 17/05/2023 09:13:43 Đã hủy
14 H63.29.26-230523-0001 1 HÀ VĂN QUÂN Đăng ký khai sinh 23/05/2023 09:29:24 24/05/2023 09:29:24 Đã trả kết quả
15 H63.29.26-230531-0001 1 HOÀNG THỊ TRANG Đăng ký kết hôn 31/05/2023 16:04:46 01/06/2023 16:04:46 Đã trả kết quả
16 H63.29.26-230530-0003 1 HÀ VĂN CHÍNH (HOÀNG VĂN SÌNH) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 15:42:42 29/06/2023 15:42:42 Đã trả kết quả
17 H63.29.26-230526-0001 1 PHẠM THỊ LỘC Đăng ký khai sinh 26/05/2023 09:02:17 29/05/2023 09:02:17 Đã trả kết quả
18 H63.29.26-230530-0005 1 HOÀNG THỊ HẰNG Đăng ký kết hôn 30/05/2023 16:18:56 31/05/2023 16:18:56 Đã trả kết quả
19 H63.29.26-230530-0001 1 HOÀNG THỊ NHUNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 08:01:20 29/06/2023 08:01:20 Đã trả lại dân
20 H63.29.26-230526-0002 1 HOÀNG ĐÌNH DIỄN Đăng ký lại khai sinh 26/05/2023 10:23:46 02/06/2023 10:23:46 Đã trả kết quả
21 H63.29.26-230529-0001 1 TRẦN TRỌNG HÒA Đăng ký khai sinh 29/05/2023 16:16:38 30/05/2023 16:16:38 Đã trả kết quả