DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND X�� Ch���n Th���nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.26-230420-0004 1 HÀ ĐÌNH LOAN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 15:28:00 23/05/2023 15:28:00 Đã trả kết quả
2 H63.29.26-230420-0005 1 HÀ THỊ THƯỚC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 16:03:21 23/05/2023 16:03:21 Đã trả kết quả
3 H63.29.26-230420-0006 1 LÒ THỊ PHẸ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 16:07:42 23/05/2023 16:07:42 Đã trả kết quả