DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND X�� Ch���n Th���nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.26-230530-0002 1 HÀ VĂN SÌNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 08:08:11 29/06/2023 08:08:11 Đã trả lại dân
2 H63.29.26-230530-0001 1 HOÀNG THỊ NHUNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 08:01:20 29/06/2023 08:01:20 Đã trả lại dân