DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Gia H���i
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.29-230531-0001 1 NÔNG VĂN HIẾU Đăng ký kết hôn 31/05/2023 08:36:28 01/06/2023 08:36:28 Đã trả kết quả
2 H63.29.29-230531-0002 1 HÀ VĂN CHÀI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 08:52:09 02/06/2023 08:52:09 Đã trả kết quả
3 H63.29.29-230531-0004 1 LƯỜNG VĂN BÔNG Đăng ký khai tử 31/05/2023 16:07:18 01/06/2023 16:07:18 Đã trả kết quả
4 H63.29.29-230531-0003 1 TRƯƠNG VĂN HỌC Đăng ký khai sinh 31/05/2023 09:16:39 01/06/2023 09:16:39 Đã trả kết quả