DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� Gia H���i
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.29-230505-0003 1 LÒ VĂN PHANH ( HS MAI TÁNG PHÍ LÒ THỊ MẰN) Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 05/05/2023 10:38:46 12/05/2023 10:38:46 Đã trả kết quả
2 H63.29.29-230505-0002 1 HOÀNG VĂN CƯƠNG (HS MAI TÁNG PHÍ HOÀNG VĂN CHIÊNG) Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 05/05/2023 10:16:18 12/05/2023 10:16:18 Đã trả kết quả
3 H63.29.29-230426-0004 1 LÒ VĂN CHAO Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 26/04/2023 15:47:09 08/05/2023 15:47:09 Đã trả kết quả
4 H63.29.29-230505-0004 1 NGÂN NGỌC TOẢN Cấp bản sao từ sổ gốc 05/05/2023 14:13:27 08/05/2023 14:13:27 Đã trả kết quả
5 H63.29.29-230508-0001 1 NÔNG QUỲNH NGA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 08:39:36 11/05/2023 08:39:36 Đã trả kết quả
6 H63.29.29-230505-0001 1 ĐÀM VĂN HẢI Đăng ký kết hôn 05/05/2023 09:10:32 08/05/2023 09:10:32 Đã trả kết quả
7 H63.29.29-230505-0005 1 NGÂN THỊ THƯƠNG Đăng ký lại khai sinh 05/05/2023 14:31:28 12/05/2023 14:31:28 Đã trả kết quả
8 H63.29.29-230508-0002 1 ĐÀM THỊ THƯƠNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 09:43:37 11/05/2023 09:43:37 Đã trả kết quả
9 H63.29.29-230504-0002 1 HOÀNG VĂN VŨ Đăng ký kết hôn 04/05/2023 09:18:53 05/05/2023 09:18:53 Đã trả kết quả
10 H63.29.29-230504-0001 1 LỰ THỊ THÙY Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 08:17:55 09/05/2023 08:17:55 Đã trả kết quả
11 H63.29.29-230504-0003 1 HOÀNG THỊ HUYỀN Đăng ký lại khai sinh 04/05/2023 09:33:34 11/05/2023 09:33:34 Đã trả kết quả
12 H63.29.29-230426-0003 1 NGÂN THỊ Ì Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 15:15:32 31/05/2023 15:15:32 Đã trả kết quả
13 H63.29.29-230512-0001 1 HOÀNG VĂN SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 15:05:08 15/05/2023 15:05:08 Đã trả kết quả
14 H63.29.29-230522-0002 1 TRƯƠNG VĂN PẢN Đăng ký khai sinh 22/05/2023 10:45:08 23/05/2023 10:45:08 Đã trả kết quả
15 H63.29.29-230524-0001 1 LÊ THỊ THU HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:30:57 25/05/2023 08:30:57 Đã trả kết quả
16 H63.29.29-230530-0002 1 TRIỆU THỊ THỦY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 10:02:53 31/05/2023 10:02:53 Đã trả kết quả
17 H63.29.29-230515-0004 1 LÒ VĂN MỚI Đăng ký kết hôn 15/05/2023 09:25:17 16/05/2023 09:25:17 Đã trả kết quả
18 H63.29.29-230510-0001 1 HOÀNG VĂN CHIÊNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 09:08:16 09/06/2023 09:08:16 Đã trả kết quả
19 H63.29.29-230529-0002 1 LÒ VĂN VỚI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 10:23:24 30/05/2023 10:23:24 Đã trả kết quả
20 H63.29.29-230511-0001 1 LỤC THỊ VÂN Đăng ký khai sinh 11/05/2023 09:23:29 12/05/2023 09:23:29 Đã trả kết quả
21 H63.29.29-230510-0002 1 LÒ THỊ MẰN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 09:13:48 09/06/2023 09:13:48 Đã trả kết quả
22 H63.29.29-230529-0001 1 TRƯƠNG VĂN ĐỨC Đăng ký khai sinh 29/05/2023 10:25:49 30/05/2023 10:25:49 Đã trả kết quả
23 H63.29.29-230516-0001 1 NGÂN VĂN PHẢI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 15:49:14 18/05/2023 15:49:14 Đã trả kết quả
24 H63.29.29-230515-0003 1 HÀ THỊ CƯƠNG Đăng ký kết hôn 15/05/2023 09:26:02 16/05/2023 09:26:02 Đã trả kết quả
25 H63.29.29-230515-0002 1 LÒ VĂN HÒA Đăng ký kết hôn 15/05/2023 09:26:36 16/05/2023 09:26:36 Đã trả kết quả
26 H63.29.29-230515-0005 1 LÒ VĂN HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:55:27 16/05/2023 15:55:27 Đã trả kết quả
27 H63.29.29-230530-0001 1 LÒ VĂN LUYỆN Đăng ký khai sinh 30/05/2023 07:59:41 31/05/2023 07:59:41 Đã trả kết quả
28 H63.29.29-230526-0001 1 HOÀNG VĂN LIỀM Đăng ký khai tử 26/05/2023 08:03:38 29/05/2023 08:03:38 Đã trả kết quả
29 H63.29.29-230525-0001 1 TRƯƠNG VĂN ANH Đăng ký kết hôn 25/05/2023 16:25:07 26/05/2023 16:25:07 Đã trả kết quả
30 H63.29.29-230524-0002 1 LÒ VĂN DŨNG Đăng ký khai sinh 24/05/2023 16:20:21 25/05/2023 16:20:21 Đã trả kết quả
31 H63.29.29-230515-0001 1 BÙI VĂN HỊCH Đăng ký khai sinh 15/05/2023 09:54:48 16/05/2023 09:54:48 Đã trả kết quả