DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� H���ng Ca
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.26-230529-0002 1 SÙNG A DÊNH Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 29/05/2023 10:41:33 03/07/2023 10:41:33 Đã trả kết quả
2 H63.28.26-230529-0005 1 SÙNG A CHO Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 29/05/2023 11:01:35 03/07/2023 11:01:35 Đã trả kết quả
3 H63.28.26-230529-0003 1 VÀNG A CỦ Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 29/05/2023 10:53:21 03/07/2023 10:53:21 Đã trả kết quả
4 H63.28.26-230529-0006 1 VÀNG A CHAY Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 29/05/2023 11:06:46 03/07/2023 11:06:46 Đã trả kết quả
5 H63.28.26-230531-0001 1 HÀ QUANG ĐẠI Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 31/05/2023 15:11:26 01/06/2023 15:11:26 Đã trả kết quả
6 H63.28.26-230529-0001 1 GIÀNG A SÊNH Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 29/05/2023 10:35:07 03/07/2023 10:35:07 Đã trả kết quả
7 H63.28.26-230530-0001 1 HÀ THỊ SIM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:49:01 29/06/2023 10:49:01 Đã trả kết quả
8 H63.28.26-230529-0007 1 SÙNG A QUA Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 29/05/2023 11:10:40 03/07/2023 11:10:40 Đã trả kết quả
9 H63.28.26-230531-0002 1 HÀ QUANG ĐẠI Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 31/05/2023 15:30:37 02/06/2023 15:30:37 Đã trả kết quả
10 H63.28.26-230529-0004 1 GIÀNG THỊ SONG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 29/05/2023 10:57:18 03/07/2023 10:57:18 Đã trả kết quả