DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND Xã Hồng Ca
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.26-230404-0011 1 HÀ THỊ HIẾN Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 14:45:21 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 H63.28.26-230404-0010 1 HÀ THỊ THU Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 14:29:20 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 H63.28.26-230504-0004 1 HÀ ĐỨC SÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 17:00:11 05/05/2023 17:00:11 Đã trả kết quả
4 H63.28.26-230404-0003 1 CHÁNG A THU Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 10:43:36 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 H63.28.26-230404-0008 1 ĐỖ NGỌC THẾ Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 11:13:09 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 H63.28.26-230404-0002 1 HỜ THỊ LẢNG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 10:19:49 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 H63.28.26-230404-0012 1 HÀ MINH BÁCH Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 15:43:24 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 H63.28.26-230504-0003 1 SÙNG THỊ VÉ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 16:55:31 09/05/2023 16:55:31 Đã trả kết quả
9 H63.28.26-230404-0009 1 NGUYỄN THỊ THANH Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 14:04:34 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 H63.28.26-230505-0001 1 HÀ THỊ ĐỊNH Đăng ký khai tử 05/05/2023 09:57:14 08/05/2023 09:57:14 Đã trả kết quả
11 H63.28.26-230425-0005 1 LƯƠNG HỒNG TƯỞNG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 25/04/2023 16:26:16 02/06/2023 16:26:16 Đã trả kết quả
12 H63.28.26-230504-0002 1 NGUYỄN HỮU NAM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 16:50:03 08/05/2023 16:50:03 Đã trả kết quả
13 H63.28.26-230420-0002 1 VỪ A TÍNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 09:43:45 23/05/2023 09:43:45 Đã trả kết quả
14 H63.28.26-230404-0007 1 HÀ VĂN THƠ Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 11:01:21 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
15 H63.28.26-230404-0001 1 THÀO A SÁU Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 08:45:25 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
16 H63.28.26-230504-0001 1 VÀNG THỊ MỶ Đăng ký lại khai sinh 04/05/2023 16:54:08 11/05/2023 16:54:08 Đã trả kết quả
17 H63.28.26-230405-0002 1 SÙNG A CHUA Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 05/04/2023 09:38:51 11/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
18 H63.28.26-230420-0001 1 HÀ PHÚC TRÌNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 09:40:34 23/05/2023 09:40:34 Đã trả kết quả
19 H63.28.26-230417-0001 1 SÙNG A DÀNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/04/2023 07:59:20 18/05/2023 07:59:20 Đã trả kết quả
20 H63.28.26-230522-0008 1 HÀ TRUNG NGUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:24:51 23/05/2023 16:24:51 Đã trả kết quả
21 H63.28.26-230524-0006 1 MÙA THỊ DÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 11:13:50 25/05/2023 11:13:50 Đã trả kết quả
22 H63.28.26-230524-0005 1 NGUYỄN THỊ LÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 11:11:43 25/05/2023 11:11:43 Đã trả kết quả
23 H63.28.26-230522-0007 1 SÙNG A CHU Đăng ký kết hôn 22/05/2023 15:15:56 23/05/2023 15:15:56 Đã trả kết quả
24 H63.28.26-230522-0003 1 HÀ THẾ MƯỜI Đăng ký khai tử 22/05/2023 10:59:01 23/05/2023 10:59:01 Đã trả kết quả
25 H63.28.26-230522-0005 1 HOÀNG THỊ THUẦN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 11:06:23 23/05/2023 11:06:23 Đã trả kết quả
26 H63.28.26-230518-0002 1 HÀ THỊ THANH LAM Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 16:24:41 23/05/2023 16:24:41 Đã trả kết quả
27 H63.28.26-230518-0001 1 GIÀNG A LY Đăng ký kết hôn 18/05/2023 16:19:35 19/05/2023 16:19:35 Đã trả kết quả
28 H63.28.26-230515-0001 1 HOÀNG KẾ HÒA Đăng ký khai sinh 15/05/2023 11:06:21 16/05/2023 11:06:21 Đã trả kết quả
29 H63.28.26-230523-0003 1 GIÀNG A LY Đăng ký khai sinh 23/05/2023 08:42:39 24/05/2023 08:42:39 Đã trả kết quả
30 H63.28.26-230522-0010 1 HỜ A ĐƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:28:56 23/05/2023 16:28:56 Đã trả kết quả
31 H63.28.26-230519-0001 1 VŨ THỊ PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:44:56 22/05/2023 15:44:56 Đã trả kết quả
32 H63.28.26-230519-0002 1 HÀ KIM CÚC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:46:53 22/05/2023 15:46:53 Đã trả kết quả
33 H63.28.26-230522-0006 1 SÙNG SÁI VƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 11:22:06 23/05/2023 11:22:06 Đã trả kết quả
34 H63.28.26-230523-0005 1 HÀ THỊ TỰ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 15:19:15 25/05/2023 15:19:15 Đã trả kết quả
35 H63.28.26-230524-0002 1 VŨ VĂN NAM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 11:06:00 25/05/2023 11:06:00 Đã trả kết quả
36 H63.28.26-230524-0004 1 HỜ THỊ XINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 11:09:58 25/05/2023 11:09:58 Đã trả kết quả
37 H63.28.26-230524-0001 1 SỔNG A MAO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 11:03:40 25/05/2023 11:03:40 Đã trả kết quả
38 H63.28.26-230524-0009 1 HOÀNG ANH TUẤN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 15:02:40 26/05/2023 15:02:40 Đã trả kết quả
39 H63.28.26-230524-0003 1 SÙNG THỊ MỶ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 11:07:42 25/05/2023 11:07:42 Đã trả kết quả
40 H63.28.26-230524-0008 1 VÀNG A TỦA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 11:17:09 25/05/2023 11:17:09 Đã trả kết quả
41 H63.28.26-230522-0002 1 CHÁNG A DỦA Đăng ký khai sinh 22/05/2023 10:57:23 23/05/2023 10:57:23 Đã trả kết quả
42 H63.28.26-230526-0009 1 SÙNG A DÙA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 15:29:27 29/05/2023 15:29:27 Đã trả kết quả
43 H63.28.26-230530-0003 1 HÀ MINH BIỂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 15:11:48 01/06/2023 15:11:48 Đã trả kết quả
44 H63.28.26-230509-0005 1 MÙA A ANH Đăng ký khai sinh 09/05/2023 15:47:39 10/05/2023 15:47:39 Đã trả kết quả
45 H63.28.26-230523-0007 1 HÀ ĐÌNH KHIÊM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:41:38 24/05/2023 15:41:38 Đã trả kết quả
46 H63.28.26-230512-0005 1 SÙNG A LỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:54:23 15/05/2023 14:54:23 Đã trả kết quả
47 H63.28.26-230530-0004 1 HÀ SỸ THÔNG Đăng ký khai sinh 30/05/2023 15:23:18 31/05/2023 15:23:18 Đã trả kết quả
48 H63.28.26-230529-0008 1 HỜ A PHÁNG Đăng ký khai sinh 29/05/2023 15:44:07 30/05/2023 15:44:07 Đã trả kết quả
49 H63.28.26-230526-0004 1 HÀ THỊ HỢP Đăng ký khai sinh 26/05/2023 15:08:28 29/05/2023 15:08:28 Đã trả kết quả
50 H63.28.26-230512-0002 1 SỔNG A CU Đăng ký kết hôn 12/05/2023 14:44:19 15/05/2023 14:44:19 Đã trả kết quả
51 H63.28.26-230530-0006 1 HÀ HẢI PHÒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:02:17 31/05/2023 16:02:17 Đã trả kết quả
52 H63.28.26-230526-0002 1 HÀ MẠNH ĐIỆP Đăng ký khai sinh 26/05/2023 15:07:19 29/05/2023 15:07:19 Đã trả kết quả
53 H63.28.26-230530-0005 1 CHÁNG A GIAO Đăng ký khai sinh 30/05/2023 15:33:53 31/05/2023 15:33:53 Đã trả kết quả
54 H63.28.26-230508-0004 1 ĐÀO DUY THIỆN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 15:31:43 10/05/2023 15:31:43 Đã trả kết quả
55 H63.28.26-230530-0008 1 VÀNG THỊ NÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:08:23 31/05/2023 16:08:23 Đã trả kết quả
56 H63.28.26-230508-0001 1 HÀ VĂN QUẾ Đăng ký khai tử 08/05/2023 15:33:28 09/05/2023 15:33:28 Đã trả kết quả
57 H63.28.26-230509-0002 1 NGUYỄN NGỌC KHÁNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 09:52:28 11/05/2023 09:52:28 Đã trả kết quả
58 H63.28.26-230509-0001 1 SÙNG A PÀNG Đăng ký khai sinh 09/05/2023 09:45:45 10/05/2023 09:45:45 Đã trả kết quả
59 H63.28.26-230512-0001 1 CHÁNG THỊ SÙA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 14:42:12 17/05/2023 14:42:12 Đã trả kết quả
60 H63.28.26-230523-0001 1 NGUYỄN THỊ SÁNG Đăng ký khai sinh 23/05/2023 08:38:04 24/05/2023 08:38:04 Đã trả kết quả
61 H63.28.26-230530-0009 1 HÀ THỊ PHẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:10:23 31/05/2023 16:10:23 Đã trả kết quả
62 H63.28.26-230510-0002 1 HÀ VĂN CẢNH Đăng ký lại khai sinh 10/05/2023 15:18:54 17/05/2023 15:18:54 Đã trả kết quả
63 H63.28.26-230526-0006 1 HỜ THỊ BẦU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 15:22:14 29/05/2023 15:22:14 Đã trả kết quả
64 H63.28.26-230526-0008 1 HẢNG THỊ CÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 15:27:29 29/05/2023 15:27:29 Đã trả kết quả
65 H63.28.26-230526-0007 1 ĐẶNG THỊ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 15:23:50 29/05/2023 15:23:50 Đã trả kết quả
66 H63.28.26-230515-0003 1 HÀ NGỌC DOANH Đăng ký lại khai sinh 15/05/2023 11:09:03 22/05/2023 11:09:03 Đã trả kết quả
67 H63.28.26-230512-0004 1 HÀ THỊ LÝ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:52:00 15/05/2023 14:52:00 Đã trả kết quả
68 H63.28.26-230508-0006 1 HÀ THỊ LAN HƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 16:16:16 10/05/2023 16:16:16 Đã trả kết quả
69 H63.28.26-230508-0003 1 VŨ THỊ CÚC Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 15:39:23 11/05/2023 15:39:23 Đã trả kết quả
70 H63.28.26-230508-0005 1 SÙNG THỊ SINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:44:30 09/05/2023 15:44:30 Đã trả kết quả
71 H63.28.26-230515-0006 1 HÀ NGỌC DOANH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 14:22:43 17/05/2023 14:22:43 Đã trả kết quả
72 H63.28.26-230515-0010 1 THÀO A HỜ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:57:54 16/05/2023 15:57:54 Đã trả kết quả
73 H63.28.26-230515-0005 1 HÀ NGỌC DOANH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 14:20:12 17/05/2023 14:20:12 Đã trả kết quả
74 H63.28.26-230512-0003 1 TRẦN NGỌC ÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:50:16 15/05/2023 14:50:16 Đã trả kết quả
75 H63.28.26-230515-0009 1 ĐỖ HỒNG THÁI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:56:12 16/05/2023 15:56:12 Đã trả kết quả
76 H63.28.26-230515-0002 1 VÀNG A CHU Đăng ký kết hôn 15/05/2023 10:50:48 16/05/2023 10:50:48 Đã trả kết quả
77 H63.28.26-230510-0005 1 HOÀNG VĂN HUYỀN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 15:34:25 12/05/2023 15:34:25 Đã trả kết quả
78 H63.28.26-230510-0001 1 HÀ VĂN CẢNH Đăng ký lại khai sinh 10/05/2023 15:15:10 17/05/2023 15:15:10 Đã trả kết quả
79 H63.28.26-230515-0011 1 VŨ THỊ VIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:59:36 16/05/2023 15:59:36 Đã trả kết quả
80 H63.28.26-230515-0008 1 VÀNG A CHU Đăng ký khai sinh 15/05/2023 14:39:31 16/05/2023 14:39:31 Đã trả kết quả
81 H63.28.26-230508-0002 1 CHÁNG A KÝ Đăng ký kết hôn 08/05/2023 15:35:26 09/05/2023 15:35:26 Đã trả kết quả
82 H63.28.26-230529-0011 1 CHÁNG A DƠ Đăng ký khai sinh 29/05/2023 15:45:54 30/05/2023 15:45:54 Đã trả kết quả
83 H63.28.26-230530-0012 1 SÙNG A DINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:15:33 31/05/2023 16:15:33 Đã trả kết quả
84 H63.28.26-230530-0015 1 GIÀNG THỊ DỞ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:23:15 31/05/2023 16:23:15 Đã trả kết quả
85 H63.28.26-230522-0004 1 HÀ VĂN TƯƠI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 11:01:36 23/05/2023 11:01:36 Đã trả kết quả
86 H63.28.26-230530-0011 1 CHÁNG THỊ CHỬ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:14:00 31/05/2023 16:14:00 Đã trả kết quả
87 H63.28.26-230523-0009 1 SÙNG A PÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:44:45 24/05/2023 15:44:45 Đã trả kết quả
88 H63.28.26-230522-0009 1 HÀ PHI HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:26:28 23/05/2023 16:26:28 Đã trả kết quả
89 H63.28.26-230530-0013 1 HÀ THỊ HỒNG NHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:17:27 31/05/2023 16:17:27 Đã trả kết quả
90 H63.28.26-230523-0006 1 HÀ VĂN TƯƠI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 15:29:08 25/05/2023 15:29:08 Đã trả kết quả
91 H63.28.26-230530-0016 1 THÀO THỊ DU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:25:25 31/05/2023 16:25:25 Đã trả kết quả
92 H63.28.26-230530-0014 1 SÙNG A CÁ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:18:41 31/05/2023 16:18:41 Đã trả kết quả
93 H63.28.26-230526-0005 1 SỔNG A VẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 15:20:53 29/05/2023 15:20:53 Đã trả kết quả
94 H63.28.26-230526-0001 1 SỔNG A HỒNG Đăng ký khai sinh 26/05/2023 14:56:48 29/05/2023 14:56:48 Đã trả kết quả
95 H63.28.26-230530-0007 1 BÙI THỊ HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:06:07 31/05/2023 16:06:07 Đã trả kết quả
96 H63.28.26-230523-0004 1 HÀ THANH HUYỀN Đăng ký lại khai sinh 23/05/2023 15:06:25 30/05/2023 15:06:25 Đã trả kết quả
97 H63.28.26-230509-0003 1 HÀ HOA SUM Đăng ký lại khai sinh 09/05/2023 10:37:57 16/05/2023 10:37:57 Đã trả kết quả
98 H63.28.26-230526-0003 1 DƯƠNG VĂN CHÍ Đăng ký khai sinh 26/05/2023 15:07:40 29/05/2023 15:07:40 Đã trả kết quả
99 H63.28.26-230509-0004 1 HÀ MINH VƯƠNG Đăng ký khai sinh 09/05/2023 15:35:56 10/05/2023 15:35:56 Đã trả kết quả
100 H63.28.26-230522-0001 1 ĐỖ MINH ĐÔ Đăng ký khai sinh 22/05/2023 10:54:53 23/05/2023 10:54:53 Đã trả kết quả
101 H63.28.26-230524-0007 1 VỪ A GIỐNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 11:15:09 25/05/2023 11:15:09 Đã trả kết quả
102 H63.28.26-230515-0004 1 SÙNG A TỶ Đăng ký kết hôn 15/05/2023 11:10:02 16/05/2023 11:10:02 Đã trả kết quả
103 H63.28.26-230515-0007 1 SỔNG A CU Đăng ký khai sinh 15/05/2023 14:39:03 16/05/2023 14:39:03 Đã trả kết quả
104 H63.28.26-230510-0004 1 MUÀ A ANH Đăng ký khai sinh 10/05/2023 15:23:22 11/05/2023 15:23:22 Đã trả kết quả
105 H63.28.26-230529-0009 1 ĐÀO THỊ XUÂN Đăng ký khai tử 29/05/2023 15:44:53 30/05/2023 15:44:53 Đã trả kết quả
106 H63.28.26-230523-0008 1 NGUYỄN VĂN KHOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:43:08 24/05/2023 15:43:08 Đã trả kết quả
107 H63.28.26-230510-0003 1 HỜ A SÌNH Đăng ký khai sinh 10/05/2023 15:21:22 11/05/2023 15:21:22 Đã trả kết quả
108 H63.28.26-230511-0001 1 HÀ THỊ THÙY LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 15:55:59 12/05/2023 15:55:59 Đã trả kết quả
109 H63.28.26-230529-0010 1 VỪ THỊ SI Đăng ký khai sinh 29/05/2023 15:45:24 30/05/2023 15:45:24 Đã trả kết quả
110 H63.28.26-230523-0002 1 SÙNG A CHU Đăng ký khai sinh 23/05/2023 08:41:41 24/05/2023 08:41:41 Đã trả kết quả
111 H63.28.26-230530-0002 1 HỜ THỊ NÚ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 15:21:43 02/06/2023 15:21:43 Đã trả kết quả
112 H63.28.26-230530-0010 1 HÀ VĂN NHẠC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:12:11 31/05/2023 16:12:11 Đã trả kết quả