DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND Xã Hồng Ca
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.26-230405-0002 1 SÙNG A CHUA Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 05/04/2023 09:38:51 11/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 H63.28.26-230404-0010 1 HÀ THỊ THU Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 14:29:20 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 H63.28.26-230404-0012 1 HÀ MINH BÁCH Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 15:43:24 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 H63.28.26-230404-0001 1 THÀO A SÁU Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 08:45:25 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 H63.28.26-230420-0001 1 HÀ PHÚC TRÌNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 09:40:34 23/05/2023 09:40:34 Đã trả kết quả
6 H63.28.26-230404-0002 1 HỜ THỊ LẢNG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 10:19:49 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 H63.28.26-230420-0002 1 VỪ A TÍNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 09:43:45 23/05/2023 09:43:45 Đã trả kết quả
8 H63.28.26-230404-0011 1 HÀ THỊ HIẾN Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 14:45:21 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 H63.28.26-230417-0001 1 SÙNG A DÀNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/04/2023 07:59:20 18/05/2023 07:59:20 Đã trả kết quả
10 H63.28.26-230404-0003 1 CHÁNG A THU Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 10:43:36 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
11 H63.28.26-230404-0008 1 ĐỖ NGỌC THẾ Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 11:13:09 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
12 H63.28.26-230404-0009 1 NGUYỄN THỊ THANH Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 14:04:34 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
13 H63.28.26-230404-0007 1 HÀ VĂN THƠ Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 11:01:21 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
14 H63.28.26-230425-0005 1 LƯƠNG HỒNG TƯỞNG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 25/04/2023 16:26:16 02/06/2023 16:26:16 Đã trả kết quả