DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND X�� H���ng Ca
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.26-230405-0002 1 SÙNG A CHUA Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 05/04/2023 09:38:51 11/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 H63.28.26-230404-0010 1 HÀ THỊ THU Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 14:29:20 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 H63.28.26-230404-0012 1 HÀ MINH BÁCH Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 15:43:24 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 H63.28.26-230404-0001 1 THÀO A SÁU Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 08:45:25 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 H63.28.26-230420-0001 1 HÀ PHÚC TRÌNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 09:40:34 23/05/2023 09:40:34 Đã trả kết quả
6 H63.28.26-230404-0002 1 HỜ THỊ LẢNG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 10:19:49 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 H63.28.26-230420-0002 1 VỪ A TÍNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 09:43:45 23/05/2023 09:43:45 Đã trả kết quả
8 H63.28.26-230404-0011 1 HÀ THỊ HIẾN Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 14:45:21 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 H63.28.26-230417-0001 1 SÙNG A DÀNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/04/2023 07:59:20 18/05/2023 07:59:20 Đã trả kết quả
10 H63.28.26-230404-0003 1 CHÁNG A THU Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 10:43:36 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
11 H63.28.26-230404-0008 1 ĐỖ NGỌC THẾ Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 11:13:09 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
12 H63.28.26-230404-0009 1 NGUYỄN THỊ THANH Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 14:04:34 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
13 H63.28.26-230404-0007 1 HÀ VĂN THƠ Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 04/04/2023 11:01:21 10/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
14 H63.28.26-230425-0005 1 LƯƠNG HỒNG TƯỞNG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 25/04/2023 16:26:16 02/06/2023 16:26:16 Đã trả kết quả