DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� H��ng Kh��nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.27-230531-0007 1 HOÀNG ANH TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 17:28:53 01/06/2023 17:28:53 Đã trả kết quả
2 H63.28.27-230531-0004 1 CAO DANH THẠCH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 17:17:51 02/06/2023 17:17:51 Đã trả kết quả
3 H63.28.27-230531-0001 1 NGUYỄN VĂN CƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:32:59 01/06/2023 08:32:59 Đã trả kết quả
4 H63.28.27-230531-0005 1 CAO DANH THẠCH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 17:21:08 01/06/2023 17:21:08 Đã trả kết quả
5 H63.28.27-230522-0001 1 NGUYỄN GIA HỒNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 22/05/2023 15:16:24 21/06/2023 15:16:24 Đã trả kết quả
6 H63.28.27-230531-0002 1 HOÀNG QUỐC VINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:35:10 01/06/2023 08:35:10 Đã trả kết quả
7 H63.28.27-230531-0003 1 LƯƠNG VĂN NHÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:39:03 01/06/2023 08:39:03 Đã trả kết quả
8 H63.28.27-230531-0006 1 HOÀNG ANH TUẤN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 17:23:49 02/06/2023 17:23:49 Đã trả kết quả