DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� H��t L���u
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.22-230531-0001 1 HÀ THỊ XUÂN Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 09:29:35 07/06/2023 09:29:35 Đã trả kết quả