DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND Xã Hát Lừu
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.22-230428-0001 1 LÒ THỊ PĂN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 09:39:34 02/06/2023 09:39:34 Đã trả kết quả
2 H63.27.22-230428-0006 1 LÒ VĂN IN Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tai cộng đồng) 28/04/2023 16:25:28 10/05/2023 16:25:28 Đã trả kết quả
3 H63.27.22-230428-0010 1 HÀ THỊ LƯU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 17:01:37 02/06/2023 17:01:37 Đã trả kết quả
4 H63.27.22-230428-0005 1 LÒ VĂN HỢP Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tai cộng đồng) 28/04/2023 16:12:17 10/05/2023 16:12:17 Đã trả kết quả
5 H63.27.22-230428-0002 1 ĐỒNG THỊ PÍN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 10:13:03 02/06/2023 10:13:03 Đã trả kết quả
6 H63.27.22-230428-0008 1 LÒ THỊ LAN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 16:41:54 02/06/2023 16:41:54 Đã trả kết quả
7 H63.27.22-230425-0001 1 HOÀNG THỊ HOA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 13:44:14 30/05/2023 13:44:14 Đã trả kết quả
8 H63.27.22-230428-0007 1 CÀ THỊ MẮN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 16:32:09 02/06/2023 16:32:09 Đã trả kết quả
9 H63.27.22-230428-0003 1 HÀ THỊ NHINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 10:39:20 02/06/2023 10:39:20 Đã trả kết quả
10 H63.27.22-230428-0009 1 LÒ THỊ DƯỠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 16:54:15 02/06/2023 16:54:15 Đã trả kết quả