DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND X�� H��t L���u
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.22-230428-0001 1 LÒ THỊ PĂN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 09:39:34 02/06/2023 09:39:34 Đã trả kết quả
2 H63.27.22-230428-0006 1 LÒ VĂN IN Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tai cộng đồng) 28/04/2023 16:25:28 10/05/2023 16:25:28 Đã trả kết quả
3 H63.27.22-230428-0010 1 HÀ THỊ LƯU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 17:01:37 02/06/2023 17:01:37 Đã trả kết quả
4 H63.27.22-230428-0005 1 LÒ VĂN HỢP Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tai cộng đồng) 28/04/2023 16:12:17 10/05/2023 16:12:17 Đã trả kết quả
5 H63.27.22-230428-0002 1 ĐỒNG THỊ PÍN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 10:13:03 02/06/2023 10:13:03 Đã trả kết quả
6 H63.27.22-230428-0008 1 LÒ THỊ LAN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 16:41:54 02/06/2023 16:41:54 Đã trả kết quả
7 H63.27.22-230425-0001 1 HOÀNG THỊ HOA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 13:44:14 30/05/2023 13:44:14 Đã trả kết quả
8 H63.27.22-230428-0007 1 CÀ THỊ MẮN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 16:32:09 02/06/2023 16:32:09 Đã trả kết quả
9 H63.27.22-230428-0003 1 HÀ THỊ NHINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 10:39:20 02/06/2023 10:39:20 Đã trả kết quả
10 H63.27.22-230428-0009 1 LÒ THỊ DƯỠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 16:54:15 02/06/2023 16:54:15 Đã trả kết quả