DANH SÁCH HỒ SƠ BỔ SUNG THÁNG 05 UBND Xã Hưng Thịnh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.27.30.H63-230221-0003 1 VŨ THỊ HÀ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 21/02/2023 11:24:41 13/06/2023 08:17:51 Đã trả lại dân