DANH SÁCH HỒ SƠ BỔ SUNG THÁNG 05 UBND X�� H��ng Th���nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.27.30.H63-230221-0003 1 VŨ THỊ HÀ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 21/02/2023 11:24:41 13/06/2023 08:17:51 Đã trả lại dân