DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND X�� H��ng Th���nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.28-230525-0001 1 ĐOÀN TRUNG TIẾN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/05/2023 16:52:41 30/05/2023 16:52:41 Đã hủy