DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND X�� Ki��n Th��nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.29-230505-0001 1 TRIỆU QUÍ VƯỢNG Đăng ký kết hôn 05/05/2023 09:51:04 08/05/2023 09:51:04 Đã trả kết quả
2 H63.28.29-230505-0002 1 LÊ VĂN HƯNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 14:50:20 09/05/2023 14:50:20 Đã trả kết quả
3 H63.28.29-230504-0001 1 LỘC THỊ THANH TUYỀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 10:48:02 05/06/2023 10:48:02 Đã trả kết quả
4 H63.28.29-230508-0001 1 TRẦN ĐÌNH VĂN Đăng ký khai sinh 08/05/2023 09:31:55 09/05/2023 09:31:55 Đã trả kết quả
5 H63.28.29-230512-0002 1 DƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC Đăng ký kết hôn 12/05/2023 16:43:59 15/05/2023 16:43:59 Đã trả kết quả
6 H63.28.29-230515-0001 1 TRIỆU TRIỆU VĂN Đăng ký khai sinh 15/05/2023 09:41:59 16/05/2023 09:41:59 Đã trả kết quả
7 H63.28.29-230512-0001 1 HOÀNG THỊ HỒNG THẮM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 10:43:29 16/05/2023 10:43:29 Đã trả kết quả
8 H63.28.29-230505-0003 1 LÝ SINH THẮNG Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 05/05/2023 15:10:03 08/05/2023 15:10:03 Đã trả kết quả
9 H63.28.29-230525-0001 1 LỘC THỊ THANH TUYỀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 15:07:20 26/06/2023 15:07:20 Đã trả kết quả
10 H63.28.29-230530-0001 1 TRIỆU ĐÌNH THÀNH Đăng ký khai tử 30/05/2023 08:58:48 31/05/2023 08:58:48 Đã trả kết quả