DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� L��m Giang
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.29-230523-0001 1 NGUYỄN THỊ THU TRANG (HS ÔNG QUYẾT) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 08:38:45 22/06/2023 08:38:45 Đã trả kết quả
2 H63.30.29-230522-0001 1 VŨ DUY PHƯƠNG (HS ÔNG DIỆP) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 22/05/2023 16:05:38 21/06/2023 16:05:38 Đã trả kết quả
3 H63.30.29-230531-0001 1 ĐẶNG VĂN THƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:23:18 01/06/2023 08:23:18 Đã trả kết quả
4 H63.30.29-230531-0002 1 LƯU NGỌC TIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:42:23 01/06/2023 15:42:23 Đã trả kết quả