DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND X�� L��m Giang
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.29-230425-0005 1 HOÀNG THI KHAO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 15:20:38 30/05/2023 15:20:38 Đã trả kết quả
2 H63.30.29-230504-0001 1 LÝ THỊ KHUYÊN Đăng ký khai tử 04/05/2023 14:54:07 05/05/2023 14:54:07 Đã trả kết quả
3 H63.30.29-230504-0002 1 QUAN THỊ VÂN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 15:14:56 05/05/2023 15:14:56 Đã trả kết quả
4 H63.30.29-230523-0001 1 NGUYỄN THỊ THU TRANG (HS ÔNG QUYẾT) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 08:38:45 22/06/2023 08:38:45 Đã trả kết quả
5 H63.30.29-230522-0001 1 VŨ DUY PHƯƠNG (HS ÔNG DIỆP) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 22/05/2023 16:05:38 21/06/2023 16:05:38 Đã trả kết quả
6 H63.30.29-230511-0002 1 TRẦN TIẾN HÒA Cấp bản sao trích lục hộ tịch 15/05/2023 16:36:40 16/05/2023 16:36:40 Đã trả kết quả
7 H63.30.29-230530-0004 1 ĐẶNG QUANG DŨNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:04:32 31/05/2023 09:04:32 Đã trả kết quả
8 H63.30.29-230530-0001 1 TRIỆU VĂN HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:34:53 31/05/2023 08:34:53 Đã trả kết quả
9 H63.30.29-230530-0005 1 LÊ THỊ QUÝ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:41:33 31/05/2023 09:41:33 Đã trả kết quả
10 H63.30.29-230511-0001 1 ĐÀO THỊ VÂN Đăng ký khai sinh 11/05/2023 14:52:35 12/05/2023 14:52:35 Đã trả kết quả
11 H63.30.29-230516-0003 1 ĐỖ VĂN LIÊN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 16:11:44 17/05/2023 16:11:44 Đã trả kết quả
12 H63.30.29-230515-0001 1 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 16:37:44 18/05/2023 16:37:44 Đã trả kết quả
13 H63.30.29-230516-0001 1 NGUYỄN VĂN QUẢN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 16:13:20 17/05/2023 16:13:20 Đã trả kết quả
14 H63.30.29-230515-0003 1 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 15/05/2023 16:38:26 16/05/2023 16:38:26 Đã trả kết quả
15 H63.30.29-230516-0002 1 ĐỖ VĂN LIÊN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 16:12:35 17/05/2023 16:12:35 Đã trả kết quả
16 H63.30.29-230517-0002 1 PHÀN VĂN KHIÊM Đăng ký kết hôn 18/05/2023 07:27:52 19/05/2023 07:27:52 Đã trả kết quả
17 H63.30.29-230517-0001 1 PHẠM VĂN KIÊN Đăng ký kết hôn 17/05/2023 15:14:32 18/05/2023 15:14:32 Đã trả kết quả
18 H63.30.29-230530-0003 1 BÀN THỊ YẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:01:24 31/05/2023 09:01:24 Đã trả kết quả
19 H63.30.29-230525-0002 1 VŨ THỊ HUYỀN TRANG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 10:03:26 26/05/2023 10:03:26 Đã trả kết quả
20 H63.30.29-230529-0001 1 THÒ THỊ MAY Đăng ký kết hôn 30/05/2023 07:42:19 31/05/2023 07:42:19 Đã trả kết quả
21 H63.30.29-230530-0002 1 BÀN HỒNG THANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:53:21 31/05/2023 08:53:21 Đã trả kết quả
22 H63.30.29-230515-0002 1 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 15/05/2023 16:39:14 16/05/2023 16:39:14 Đã trả kết quả
23 H63.30.29-230525-0001 1 NGUYỄN NGỌC QUANG Đăng ký lại khai sinh 25/05/2023 09:11:30 13/06/2023 09:11:30 Đã trả kết quả
24 H63.30.29-230531-0001 1 ĐẶNG VĂN THƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:23:18 01/06/2023 08:23:18 Đã trả kết quả
25 H63.30.29-230524-0001 1 ĐẶNG MINH PHƯƠNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 07:29:51 26/05/2023 07:29:51 Đã trả kết quả
26 H63.30.29-230531-0002 1 LƯU NGỌC TIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:42:23 01/06/2023 15:42:23 Đã trả kết quả
27 H63.30.29-230526-0001 1 LÝ THỊ NHÂN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 26/05/2023 08:21:21 29/05/2023 08:21:21 Đã trả kết quả
28 H63.30.29-230530-0006 1 TRẦN THỊ THỦY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:48:39 31/05/2023 09:48:39 Đã trả kết quả