DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� L��ng Nh��
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.23-230531-0003 1 MÙA THỊ CHỬ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:53:13 01/06/2023 15:53:13 Đã trả kết quả
2 H63.27.23-230531-0004 1 HỜ A TỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:56:03 01/06/2023 15:56:03 Đã trả kết quả
3 H63.27.23-230531-0001 1 TRANG A CAO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:49:46 01/06/2023 15:49:46 Đã trả kết quả
4 H63.27.23-230531-0005 1 HỜ A LỒNG Đăng ký khai sinh 31/05/2023 16:09:27 01/06/2023 16:09:27 Đã trả kết quả
5 H63.27.23-230531-0002 1 HỜ THỊ XUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:51:13 01/06/2023 15:51:13 Đã trả kết quả