DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� L��ng Th��p
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.30-230526-0004 1 NGUYỄN HÀ THÚY DIỄM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 12:14:14 27/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
2 H63.30.30-230526-0003 1 TRIỆU ANH KHANG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 12:09:14 27/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
3 H63.30.30-230531-0001 1 VỪ THỊ SANH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 14:29:22 05/06/2023 14:29:22 Đã trả kết quả
4 H63.30.30-230526-0002 1 TRIỆU HỮU LÂM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 12:03:12 27/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả