DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND X�� L��ng Th��p
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.30-230505-0001 1 TRIỆU THỊ DIỆN Đăng ký khai sinh 05/05/2023 09:03:46 08/05/2023 09:03:46 Đã trả kết quả
2 H63.30.30-230504-0003 1 VŨ ĐỨC TÀI Đăng ký khai sinh 04/05/2023 14:38:15 05/05/2023 14:38:15 Đã trả kết quả
3 H63.30.30-230504-0001 1 TRIỆU THỊ LAN Đăng ký khai sinh 04/05/2023 10:47:37 05/05/2023 10:47:37 Đã trả kết quả
4 H63.30.30-230519-0003 1 THIỀU THỊ HƯƠNG Đăng ký khai sinh 19/05/2023 15:40:49 22/05/2023 15:40:49 Đã trả kết quả
5 H63.30.30-230508-0001 1 HOÀNG THỊ QUỲNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 09:13:40 11/05/2023 09:13:40 Đã trả kết quả
6 H63.30.30-230510-0005 1 VŨ THỊ TOAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 14:42:33 11/05/2023 14:42:33 Đã trả kết quả
7 H63.30.30-230511-0005 1 NGÔ VĂN TRƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:16:43 12/05/2023 09:16:43 Đã trả kết quả
8 H63.30.30-230522-0001 1 HẢNG THỊ DỞ Đăng ký khai sinh 22/05/2023 08:30:21 23/05/2023 08:30:21 Đã trả kết quả
9 H63.30.30-230519-0002 1 CƯ SEO CHÁNG Đăng ký khai sinh 19/05/2023 08:42:02 22/05/2023 08:42:02 Đã trả kết quả
10 H63.30.30-230516-0002 1 HẢNG SEO PHƯƠNG Đăng ký khai sinh 16/05/2023 09:00:15 17/05/2023 09:00:15 Đã trả kết quả
11 H63.30.30-230510-0001 1 ĐẶNG VĂN PHƯƠNG Đăng ký kết hôn 10/05/2023 08:55:11 11/05/2023 08:55:11 Đã trả kết quả
12 H63.30.30-230529-0001 1 LÝ THỊ KHÉ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:09:09 30/05/2023 08:09:09 Đã trả kết quả
13 H63.30.30-230526-0004 1 NGUYỄN HÀ THÚY DIỄM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 12:14:14 27/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
14 H63.30.30-230510-0002 1 TRẦN THỊ TƯƠI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 14:15:47 11/05/2023 14:15:47 Đã trả kết quả
15 H63.30.30-230512-0001 1 ĐINH THỊ HƯỜNG Đăng ký kết hôn 12/05/2023 08:45:11 15/05/2023 08:45:11 Đã trả kết quả
16 H63.30.30-230511-0002 1 ĐẶNG VĂN TÓP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:07:05 12/05/2023 09:07:05 Đã trả kết quả
17 H63.30.30-230510-0006 1 ĐẶNG TON PHẤY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 14:45:32 11/05/2023 14:45:32 Đã trả kết quả
18 H63.30.30-230511-0004 1 NGÔ VĂN TRƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:13:41 12/05/2023 09:13:41 Đã trả kết quả
19 H63.30.30-230517-0001 1 TRẦN NGỌC MAI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 10:34:29 22/05/2023 10:34:29 Đã trả kết quả
20 H63.30.30-230512-0002 1 NGUYỄN HOÀNG ANH VŨ Đăng ký kết hôn 12/05/2023 09:34:59 15/05/2023 09:34:59 Đã trả kết quả
21 H63.30.30-230516-0001 1 TRÁNG THÍN SIỀN Đăng ký khai sinh 16/05/2023 08:18:48 17/05/2023 08:18:48 Đã trả kết quả
22 H63.30.30-230510-0008 1 BÀN XUÂN HINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 15:55:13 11/05/2023 15:55:13 Đã trả kết quả
23 H63.30.30-230518-0001 1 TRUNG KHÁNH VINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 09:02:16 23/05/2023 09:02:16 Đã trả kết quả
24 H63.30.30-230519-0001 1 CƯ SEO CHÁNG Đăng ký khai sinh 19/05/2023 08:42:35 22/05/2023 08:42:35 Đã trả kết quả
25 H63.30.30-230508-0003 1 LÙ A CỬ Đăng ký khai sinh 08/05/2023 14:11:24 09/05/2023 14:11:24 Đã trả kết quả
26 H63.30.30-230508-0002 1 LƯƠNG THỊ HỒNG Đăng ký kết hôn 08/05/2023 10:20:12 09/05/2023 10:20:12 Đã trả kết quả
27 H63.30.30-230511-0003 1 PHẠM THỊ OANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:10:25 12/05/2023 09:10:25 Đã trả kết quả
28 H63.30.30-230510-0004 1 ĐẶNG THỊ MẤY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 14:26:38 11/05/2023 14:26:38 Đã trả kết quả
29 H63.30.30-230526-0001 1 TRẦN MẠNH HÙNG Đăng ký khai sinh 26/05/2023 09:17:57 29/05/2023 09:17:57 Đã trả kết quả
30 H63.30.30-230526-0003 1 TRIỆU ANH KHANG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 12:09:14 27/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
31 H63.30.30-230511-0006 1 GIÀNG SEO CHU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:23:26 12/05/2023 09:23:26 Đã trả kết quả
32 H63.30.30-230510-0007 1 BÀN THỊ YÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 15:51:39 11/05/2023 15:51:39 Đã trả kết quả
33 H63.30.30-230531-0001 1 VỪ THỊ SANH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 14:29:22 05/06/2023 14:29:22 Đã trả kết quả
34 H63.30.30-230522-0002 1 TRIỆU TRẦN TON Đăng ký khai tử 22/05/2023 09:23:15 23/05/2023 09:23:15 Đã trả kết quả
35 H63.30.30-230526-0002 1 TRIỆU HỮU LÂM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 12:03:12 27/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
36 H63.30.30-230510-0003 1 PHẠM THỊ NHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 14:20:29 11/05/2023 14:20:29 Đã trả kết quả
37 H63.30.30-230511-0001 1 NGUYỄN ĐÌNH TÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:02:42 12/05/2023 09:02:42 Đã trả kết quả