DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND X�� L��ng Th��p
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.30-230428-0004 1 TRÁNG HỒNG TUYẾT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 09:49:45 02/06/2023 09:49:45 Đã trả kết quả
2 H63.30.30-230428-0010 1 LÝ THỊ BỘI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 10:46:18 02/06/2023 10:46:18 Đã trả kết quả
3 H63.30.30-230428-0008 1 TRIỆU NGUYÊN BẢO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 10:25:25 02/06/2023 10:25:25 Đã trả kết quả
4 H63.30.30-230428-0002 1 TRIỆU THU AN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 08:52:01 02/06/2023 08:52:01 Đã trả kết quả
5 H63.30.30-230428-0007 1 TRIỆU PHƯƠNG THẢO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 10:17:51 02/06/2023 10:17:51 Đã trả kết quả
6 H63.30.30-230428-0011 1 LÝ VĂN QUẦY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 10:51:43 02/06/2023 10:51:43 Đã trả kết quả
7 H63.30.30-230428-0009 1 DƯƠNG THỊ THẮM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 10:38:45 02/06/2023 10:38:45 Đã trả kết quả
8 H63.30.30-230428-0003 1 TRÁNG VĂN LONG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 09:00:13 02/06/2023 09:00:13 Đã trả kết quả
9 H63.30.30-230428-0005 1 VŨ NGUYỄN MINH NHẬT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 09:58:22 02/06/2023 09:58:22 Đã trả kết quả
10 H63.30.30-230428-0006 1 TRIỆU QUANG HẢI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 10:07:23 02/06/2023 10:07:23 Đã trả kết quả