DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND X�� Minh An
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.30-230504-0001 1 PHẠM THỊ DUNG Đăng ký khai sinh 04/05/2023 08:33:47 05/05/2023 08:33:47 Đã trả kết quả
2 H63.29.30-230508-0002 1 LÝ THỊ MINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 08:31:23 09/05/2023 08:31:23 Đã trả kết quả
3 H63.29.30-230504-0004 1 TRIỆU THỊ DUNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 15:10:51 09/05/2023 15:10:51 Đã trả kết quả
4 H63.29.30-230504-0002 1 TRIỆU VINH VIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:54:10 05/05/2023 08:54:10 Đã trả kết quả
5 H63.29.30-230428-0001 1 NGUYỄN THỊ MÂY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 13:50:22 02/06/2023 13:50:22 Đã trả kết quả
6 H63.29.30-230428-0002 1 ĐỖ THỊ NGỮ Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 28/04/2023 13:56:40 10/05/2023 13:56:40 Đã trả kết quả
7 H63.29.30-230504-0003 1 BÀN THỊ THU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 14:04:28 09/05/2023 14:04:28 Đã trả kết quả
8 H63.29.30-230518-0002 1 TRIỆU ĐỨC NGHĨA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 14:57:49 23/05/2023 14:57:49 Đã trả kết quả
9 H63.29.30-230510-0001 1 TRIỆU ĐỨC TRÌNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 15:17:51 12/05/2023 15:17:51 Đã trả kết quả
10 H63.29.30-230516-0002 1 TRIỆU CHIỀU LỊCH Đăng ký kết hôn 16/05/2023 08:43:46 17/05/2023 08:43:46 Đã trả kết quả
11 H63.29.30-230519-0001 1 KIỀU VĂN HƯNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 15:18:37 23/05/2023 15:18:37 Đã trả kết quả
12 H63.29.30-230522-0002 1 TRIỆU THU TRÀ Đăng ký khai sinh 22/05/2023 09:36:04 23/05/2023 09:36:04 Đã trả kết quả
13 H63.29.30-230531-0001 1 TRIỆU SINH THANH TUẤN Đăng ký khai sinh 31/05/2023 09:37:00 01/06/2023 09:37:00 Đã trả kết quả
14 H63.29.30-230526-0001 1 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Đăng ký khai sinh 29/05/2023 08:54:20 30/05/2023 08:54:20 Đã trả kết quả
15 H63.29.30-230522-0001 1 TRIỆU THU TRÀ Đăng ký kết hôn 22/05/2023 09:18:27 23/05/2023 09:18:27 Đã trả kết quả
16 H63.29.30-230529-0001 1 ĐỖ THỊ THU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 08:56:37 01/06/2023 08:56:37 Đã trả kết quả
17 H63.29.30-230530-0002 1 LƯƠNG TRIỀU LONG Đăng ký lại khai sinh 30/05/2023 14:56:02 06/06/2023 14:56:02 Đã trả kết quả
18 H63.29.30-230518-0001 1 HOÀNG ANH TUẤN Đăng ký khai sinh 18/05/2023 08:34:49 19/05/2023 08:34:49 Đã trả kết quả
19 H63.29.30-230508-0004 1 DƯƠNG KIM CHÍNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 14:20:17 11/05/2023 14:20:17 Đã trả kết quả
20 H63.29.30-230508-0003 1 BÀN THỊ QUEN Đăng ký khai sinh 08/05/2023 14:29:06 09/05/2023 14:29:06 Đã trả kết quả
21 H63.29.30-230516-0001 1 BÙI NGỌC KIÊN Đăng ký kết hôn 16/05/2023 08:15:51 17/05/2023 08:15:51 Đã trả kết quả
22 H63.29.30-230512-0001 1 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH LINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 09:08:15 17/05/2023 09:08:15 Đã trả kết quả
23 H63.29.30-230511-0001 1 TRIỆU ĐƯC NGHĨA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 08:02:31 15/05/2023 08:02:31 Đã trả kết quả
24 H63.29.30-230530-0001 1 DƯƠNG THỊ NĂM Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 14:35:43 02/06/2023 14:35:43 Đã trả kết quả
25 H63.29.30-230522-0004 1 LÝ SINH HOAN ANH Đăng ký khai sinh 22/05/2023 15:42:47 23/05/2023 15:42:47 Đã trả kết quả
26 H63.29.30-230516-0003 1 HÀ XUÂN LIM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 14:55:48 18/05/2023 14:55:48 Đã trả kết quả
27 H63.29.30-230526-0002 1 DƯƠNG PHÚ HƯƠNG Đăng ký kết hôn 26/05/2023 08:23:02 02/06/2023 08:23:02 Đã trả kết quả
28 H63.29.30-230522-0003 1 BÙI NGỌC KIÊN Đăng ký khai sinh 22/05/2023 10:03:21 23/05/2023 10:03:21 Đã trả kết quả
29 H63.29.30-230525-0001 1 PHÙNG MINH TRỌNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 09:54:45 29/05/2023 09:54:45 Đã trả kết quả
30 H63.29.30-230508-0001 1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/05/2023 08:14:21 09/05/2023 08:14:21 Đã trả kết quả
31 H63.29.30-230525-0002 1 PHÙNG THỊ LOAN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 10:14:02 29/05/2023 10:14:02 Đã trả kết quả
32 H63.29.30-230509-0001 1 DƯƠNG THỊ DUNG Đăng ký kết hôn 09/05/2023 14:38:46 10/05/2023 14:38:46 Đã trả kết quả