DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND X�� Minh An
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.30-230512-0002 1 HÀ ĐỨC VIỆT Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 10:04:05 17/05/2023 10:04:05 Đã hủy