DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� M���u ����ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.31-230531-0001 1 TRẦN THỊ HUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:08:10 01/06/2023 08:08:10 Đã trả kết quả
2 H63.30.31-230525-0005 1 TRẦN THỊ HUỆ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 15:29:25 26/06/2023 15:29:25 Đã trả kết quả
3 H63.30.31-230525-0008 1 NGUYỄN QUANG VINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 16:05:02 26/06/2023 16:05:02 Đã trả kết quả
4 H63.30.31-230529-0002 1 VŨ TIẾN CHIẾN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 09:27:05 28/06/2023 09:27:05 Đã trả kết quả