DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� M���u ����ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.31-230504-0006 1 LƯƠNG THỊ THU HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 17:01:58 05/05/2023 17:01:58 Đã trả kết quả
2 H63.30.31-230505-0004 1 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:28:55 08/05/2023 08:28:55 Đã trả kết quả
3 H63.30.31-230505-0002 1 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:19:33 08/05/2023 08:19:33 Đã trả kết quả
4 H63.30.31-230505-0003 1 NGUYỄN THỊ THẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:21:53 08/05/2023 08:21:53 Đã trả kết quả
5 H63.30.31-230505-0001 1 NGUYỄN HỮU CHÍNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 07:59:49 08/05/2023 07:59:49 Đã trả kết quả
6 H63.30.31-230505-0005 1 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:12:59 08/05/2023 09:12:59 Đã trả kết quả
7 H63.30.31-230504-0001 1 VŨ THỊ THẮM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:50:40 05/05/2023 08:50:40 Đã trả kết quả
8 H63.30.31-230504-0005 1 TRẦN VĂN HỮU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 16:51:16 05/05/2023 16:51:16 Đã trả kết quả
9 H63.30.31-230504-0004 1 TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:59:09 05/05/2023 15:59:09 Đã trả kết quả
10 H63.30.31-230505-0006 1 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:21:10 08/05/2023 09:21:10 Đã trả kết quả
11 H63.30.31-230504-0002 1 BÙI THỊ HUÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:04:25 05/05/2023 09:04:25 Đã trả kết quả
12 H63.30.31-230504-0003 1 NGUYỄN THỊ MAY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:35:20 05/05/2023 09:35:20 Đã trả kết quả
13 H63.30.31-230523-0005 1 TRỊNH GIA LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 14:44:12 24/05/2023 14:44:12 Đã trả kết quả
14 H63.30.31-230524-0014 1 TRẦN THỊ QUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 10:43:26 25/05/2023 10:43:26 Đã trả kết quả
15 H63.30.31-230524-0002 1 HÀ HỒNG PHI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:06:30 25/05/2023 08:06:30 Đã trả kết quả
16 H63.30.31-230523-0004 1 NGUYỄN VĂN TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 14:34:03 24/05/2023 14:34:03 Đã trả kết quả
17 H63.30.31-230524-0003 1 ĐẶNG HẢI QUANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:14:23 25/05/2023 08:14:23 Đã trả kết quả
18 H63.30.31-230524-0008 1 ĐÀM ANH TÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:56:33 25/05/2023 08:56:33 Đã trả kết quả
19 H63.30.31-230524-0009 1 HÀ KHÁNH CHI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:03:02 25/05/2023 09:03:02 Đã trả kết quả
20 H63.30.31-230523-0010 1 TRƯƠNG THỊ TAM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:41:52 24/05/2023 16:41:52 Đã trả kết quả
21 H63.30.31-230505-0009 1 VI THỊ CHÍNH Đăng ký khai tử 05/05/2023 16:28:43 10/05/2023 16:28:43 Đã trả kết quả
22 H63.30.31-230518-0005 1 CÙ MINH THANH Đăng ký khai sinh 19/05/2023 08:14:34 22/05/2023 08:14:34 Đã trả kết quả
23 H63.30.31-230518-0003 1 ĐỖ THỊ THU HẰNG Đăng ký khai sinh 19/05/2023 08:16:49 22/05/2023 08:16:49 Đã trả kết quả
24 H63.30.31-230518-0001 1 ĐINH THỊ TUYẾT Đăng ký khai sinh 19/05/2023 08:18:08 22/05/2023 08:18:08 Đã trả kết quả
25 H63.30.31-230519-0001 1 KIỀU THỊ THỦY Đăng ký khai sinh 19/05/2023 16:58:35 22/05/2023 16:58:35 Đã trả kết quả
26 H63.30.31-230523-0008 1 HOÀNG THỊ TƯƠI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:14:35 24/05/2023 15:14:35 Đã trả kết quả
27 H63.30.31-230524-0011 1 ĐƯỜNG QUANG TRƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:15:34 25/05/2023 09:15:34 Đã trả kết quả
28 H63.30.31-230523-0002 1 TRẦN THỊ BẨY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 10:02:16 25/05/2023 10:02:16 Đã trả kết quả
29 H63.30.31-230523-0007 1 NGUYỄN HỒNG NHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:00:28 24/05/2023 15:00:28 Đã trả kết quả
30 H63.30.31-230524-0016 1 BÙI THÀNH NAM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:00:48 25/05/2023 15:00:48 Đã trả kết quả
31 H63.30.31-230524-0018 1 ĐỚI VĂN DUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:24:36 25/05/2023 15:24:36 Đã trả kết quả
32 H63.30.31-230524-0017 1 TRỊNH THỊ DUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:18:19 25/05/2023 15:18:19 Đã trả kết quả
33 H63.30.31-230524-0019 1 ĐẶNG NGỌC SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:31:35 25/05/2023 15:31:35 Đã trả kết quả
34 H63.30.31-230524-0006 1 TRẦN THU HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:38:52 25/05/2023 08:38:52 Đã trả kết quả
35 H63.30.31-230523-0003 1 NGUYỄN CHÍ HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 14:27:53 24/05/2023 14:27:53 Đã trả kết quả
36 H63.30.31-230524-0012 1 VƯƠNG MẠNH HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:47:46 25/05/2023 09:47:46 Đã trả kết quả
37 H63.30.31-230524-0015 1 TRẦN LINH CHI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24/05/2023 15:53:25 29/05/2023 15:53:25 Đã trả kết quả
38 H63.30.31-230524-0005 1 TRẦN TIẾN ĐẠT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:26:29 25/05/2023 08:26:29 Đã trả kết quả
39 H63.30.31-230530-0004 1 VŨ VĂN CHINH Đăng ký khai tử 30/05/2023 10:20:09 31/05/2023 10:20:09 Đã trả kết quả
40 H63.30.31-230524-0020 1 DƯƠNG THẢO VI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 16:22:14 25/05/2023 16:22:14 Đã trả kết quả
41 H63.30.31-230523-0001 1 NGUYỄN THỊ NHUNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 09:59:19 25/05/2023 09:59:19 Đã trả kết quả
42 H63.30.31-230526-0002 1 VŨ VĂN ĐỊNH Đăng ký lại khai sinh 26/05/2023 10:37:46 02/06/2023 10:37:46 Đã trả kết quả
43 H63.30.31-230523-0009 1 TRẦN CÔNG MINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:18:30 24/05/2023 15:18:30 Đã trả kết quả
44 H63.30.31-230508-0002 1 ĐỖ THỊ THU HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:27:32 09/05/2023 10:27:32 Đã trả kết quả
45 H63.30.31-230508-0006 1 CHU THỊ MINH THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 14:58:56 09/05/2023 14:58:56 Đã trả kết quả
46 H63.30.31-230512-0002 1 NGUYỄN PHÚC THÀNH Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 12/05/2023 10:27:32 15/05/2023 10:27:32 Đã trả kết quả
47 H63.30.31-230508-0008 1 PHẠM THỊ YẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:35:19 09/05/2023 15:35:19 Đã trả kết quả
48 H63.30.31-230510-0003 1 VŨ VĂN CHINH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 10/05/2023 09:11:58 11/05/2023 09:11:58 Đã trả kết quả
49 H63.30.31-230510-0006 1 TẠ THỊ NGÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 11:03:00 12/05/2023 11:03:00 Đã trả kết quả
50 H63.30.31-230512-0003 1 PHẠM THỊ QUỲNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 10:30:45 16/05/2023 10:30:45 Đã trả kết quả
51 H63.30.31-230518-0002 1 ĐINH THỊ TUYẾT Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 08:17:42 22/05/2023 08:17:42 Đã trả kết quả
52 H63.30.31-230525-0001 1 NGUYỄN VĂN CHÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 09:42:17 26/05/2023 09:42:17 Đã trả kết quả
53 H63.30.31-230510-0002 1 PHẠM VĂN DIỆP Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 08:51:10 12/05/2023 08:51:10 Đã trả kết quả
54 H63.30.31-230510-0004 1 VŨ VĂN MINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:20:38 11/05/2023 09:20:38 Đã trả kết quả
55 H63.30.31-230512-0004 1 ĐỖ THỊ PHƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 10:32:43 16/05/2023 10:32:43 Đã trả kết quả
56 H63.30.31-230515-0002 1 PHẠM DUY ĐẠT Đăng ký kết hôn 16/05/2023 09:23:46 17/05/2023 09:23:46 Đã trả kết quả
57 H63.30.31-230510-0005 1 ĐÀO ANH THẾ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 10:02:17 11/05/2023 10:02:17 Đã trả kết quả
58 H63.30.31-230515-0001 1 TRẦN THỊ THÚY KIỀU Đăng ký kết hôn 16/05/2023 09:24:23 17/05/2023 09:24:23 Đã trả kết quả
59 H63.30.31-230516-0001 1 HOÀNG VĂN HIẾU Đăng ký khai tử 16/05/2023 09:22:14 17/05/2023 09:22:14 Đã trả kết quả
60 H63.30.31-230508-0001 1 TRẦN THỊ THỦY Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 08/05/2023 10:14:25 09/05/2023 10:14:25 Đã trả kết quả
61 H63.30.31-230508-0004 1 ĐỖ THU HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 14:50:53 09/05/2023 14:50:53 Đã trả kết quả
62 H63.30.31-230525-0004 1 ĐỖ XUÂN TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:10:33 26/05/2023 15:10:33 Đã trả kết quả
63 H63.30.31-230509-0001 1 VŨ THỊ THÙY DƯƠNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 15:46:02 12/05/2023 15:46:02 Đã trả kết quả
64 H63.30.31-230525-0007 1 ĐÀO THỊ SEN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:53:18 26/05/2023 15:53:18 Đã trả kết quả
65 H63.30.31-230512-0001 1 NGUYỄN HỮU THỨC Đăng ký khai tử 12/05/2023 10:46:14 15/05/2023 10:46:14 Đã trả kết quả
66 H63.30.31-230524-0004 1 NGUYỄN QUỲNH ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:20:19 25/05/2023 08:20:19 Đã trả kết quả
67 H63.30.31-230524-0010 1 NGUYỄN XUÂN TUYẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:08:43 25/05/2023 09:08:43 Đã trả kết quả
68 H63.30.31-230519-0002 1 TRẦN XUÂN TRỌNG Đăng ký khai tử 19/05/2023 16:58:02 22/05/2023 16:58:02 Đã trả kết quả
69 H63.30.31-230526-0003 1 NGUYỄN THỊ THÙY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 10:58:40 29/05/2023 10:58:40 Đã trả kết quả
70 H63.30.31-230525-0002 1 NGUYỄN THỊ MƯỜI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 10:08:55 26/05/2023 10:08:55 Đã trả kết quả
71 H63.30.31-230508-0005 1 TRẦN NGỌC TUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 14:54:40 09/05/2023 14:54:40 Đã trả kết quả
72 H63.30.31-230508-0007 1 TẠ THỊ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:32:39 09/05/2023 15:32:39 Đã trả kết quả
73 H63.30.31-230526-0001 1 ĐỖ HOÀI THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 08:00:50 29/05/2023 08:00:50 Đã trả kết quả
74 H63.30.31-230525-0006 1 NGUYỄN THỊ NHÀI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:45:02 26/05/2023 15:45:02 Đã trả kết quả
75 H63.30.31-230525-0005 1 TRẦN THỊ HUỆ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 15:29:25 26/06/2023 15:29:25 Đã trả kết quả
76 H63.30.31-230505-0008 1 TRẦN THÙY DUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 15:41:18 08/05/2023 15:41:18 Đã trả kết quả
77 H63.30.31-230510-0001 1 NGUYỄN VĂN ĐÁM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 10/05/2023 08:31:07 11/05/2023 08:31:07 Đã trả kết quả
78 H63.30.31-230518-0004 1 NGUYỄN THỊ YÊN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 19/05/2023 08:15:42 24/05/2023 08:15:42 Đã trả kết quả
79 H63.30.31-230525-0003 1 TRỊNH ĐĂNG KHOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 14:19:50 26/05/2023 14:19:50 Đã trả kết quả
80 H63.30.31-230523-0006 1 PHẠM ANH THƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 14:50:45 24/05/2023 14:50:45 Đã trả kết quả
81 H63.30.31-230524-0007 1 TRẦN VĂN TIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:51:08 25/05/2023 08:51:08 Đã trả kết quả
82 H63.30.31-230508-0003 1 PHẠM HỒNG QUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 14:15:22 09/05/2023 14:15:22 Đã trả kết quả
83 H63.30.31-230505-0007 1 LƯU HỮU THẾ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 15:45:48 10/05/2023 15:45:48 Đã trả kết quả
84 H63.30.31-230524-0013 1 BÀN NGỌC LIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:51:56 25/05/2023 09:51:56 Đã trả kết quả
85 H63.30.31-230510-0007 1 NGUYỄN VĂN ĐIỆP Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 14:10:28 12/05/2023 14:10:28 Đã trả kết quả
86 H63.30.31-230516-0002 1 ĐỖ VĂN THANH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16/05/2023 15:17:47 19/05/2023 15:17:47 Đã trả kết quả
87 H63.30.31-230525-0008 1 NGUYỄN QUANG VINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 16:05:02 26/06/2023 16:05:02 Đã trả kết quả
88 H63.30.31-230510-0008 1 TRỊNH THỊ MỴ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 10/05/2023 14:51:03 15/05/2023 14:51:03 Đã trả kết quả
89 H63.30.31-230524-0001 1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:02:20 25/05/2023 08:02:20 Đã trả kết quả
90 H63.30.31-230529-0002 1 VŨ TIẾN CHIẾN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 09:27:05 28/06/2023 09:27:05 Đã trả kết quả