DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� Minh Qu��n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.31-230505-0002 1 TRẦN THỊ MỸ HẠNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 17:36:16 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 H63.28.31-230504-0001 1 ĐINH HỒNG THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 07:52:22 05/05/2023 07:52:22 Đã trả kết quả
3 H63.28.31-230505-0001 1 VŨ THỊ THU HOÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:12:20 08/05/2023 09:12:20 Đã trả kết quả
4 H63.28.31-230424-0005 1 MỄ THỊ TRƯỜNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/04/2023 07:48:47 26/04/2023 07:48:47 Đã trả kết quả
5 H63.28.31-230424-0004 1 ĐẶNG THẾ HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/04/2023 15:48:57 25/04/2023 15:48:57 Đã trả kết quả
6 H63.28.31-230424-0003 1 TRINH QUANG CƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/04/2023 15:17:26 25/04/2023 15:17:26 Đã trả kết quả
7 H63.28.31-230420-0002 1 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 20/04/2023 15:30:04 21/04/2023 15:30:04 Đã trả kết quả
8 H63.28.31-230424-0001 1 TRẦN TUẤN ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/04/2023 08:10:17 25/04/2023 08:10:17 Đã trả kết quả
9 H63.28.31-230426-0003 1 TRẦN XUÂN DUY Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 26/04/2023 15:40:18 27/04/2023 15:40:18 Đã trả kết quả
10 H63.28.31-230524-0002 1 LÊ THỊ MÂY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 11:14:53 25/05/2023 11:14:53 Đã trả kết quả
11 H63.28.31-230524-0003 1 VŨ QUANG SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 11:24:10 25/05/2023 11:24:10 Đã trả kết quả
12 H63.28.31-230511-0007 1 NGÔ NGỌC PHƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:05:20 12/05/2023 16:05:20 Đã trả kết quả
13 H63.28.31-230511-0004 1 HOÀNG VIẾT THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 14:51:01 12/05/2023 14:51:01 Đã trả kết quả
14 H63.28.31-230511-0005 1 PHẠM THỊ LỆ YẾN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 15/05/2023 15:14:30 16/05/2023 15:14:30 Đã trả kết quả
15 H63.28.31-230516-0001 1 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:24:42 17/05/2023 14:24:42 Đã trả kết quả
16 H63.28.31-230512-0002 1 KHỔNG TRUNG HIẾU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:33:13 15/05/2023 08:33:13 Đã trả kết quả
17 H63.28.31-230524-0005 1 ĐINH XUÂN HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:15:15 25/05/2023 14:15:15 Đã trả kết quả
18 H63.28.31-230522-0003 1 ĐÀO NHƯ HẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:02:11 23/05/2023 09:02:11 Đã trả kết quả
19 H63.28.31-230524-0009 1 NGUYỄN THANH HẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:03:37 25/05/2023 15:03:37 Đã trả kết quả
20 H63.28.31-230524-0008 1 LẠC THỊ THU TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:59:23 25/05/2023 14:59:23 Đã trả kết quả
21 H63.28.31-230526-0001 1 PHẠM BĂNG TÂM Đăng ký khai sinh 26/05/2023 15:00:14 29/05/2023 15:00:14 Đã trả kết quả
22 H63.28.31-230515-0008 1 NGUYỄN QUỐC HUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:19:50 16/05/2023 15:19:50 Đã trả kết quả
23 H63.28.31-230509-0002 1 VŨ THỊ HẢI YẾN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 09/05/2023 15:38:08 10/05/2023 15:38:08 Đã trả kết quả
24 H63.28.31-230515-0007 1 NGUYỄN QUỐC HUY Đăng ký khai sinh 15/05/2023 15:12:49 16/05/2023 15:12:49 Đã trả kết quả
25 H63.28.31-230529-0001 1 TẠ THỊ NHUNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 14:05:57 31/05/2023 14:05:57 Đã trả kết quả
26 H63.28.31-230529-0005 1 ĐÀO NHƯ HẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:29:12 30/05/2023 15:29:12 Đã trả kết quả
27 H63.28.31-230529-0002 1 BÙI VĂN TUẤN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 14:09:35 31/05/2023 14:09:35 Đã trả kết quả
28 H63.28.31-230509-0003 1 NGUYỄN HỒNG VIỆT Đăng ký khai sinh 09/05/2023 15:34:09 10/05/2023 15:34:09 Đã trả kết quả
29 H63.28.31-230529-0006 1 NGUYỄN TRỌNG TRƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:41:50 30/05/2023 15:41:50 Đã trả kết quả
30 H63.28.31-230517-0001 1 PHẠM THÚY HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:47:41 18/05/2023 14:47:41 Đã trả kết quả
31 H63.28.31-230510-0003 1 VŨ MẠNH TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 14:06:51 11/05/2023 14:06:51 Đã trả kết quả
32 H63.28.31-230529-0007 1 ĐẶNG DUY KHÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:56:26 30/05/2023 15:56:26 Đã trả kết quả
33 H63.28.31-230516-0004 1 NGUYỄN THỊ VÂN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/05/2023 15:29:40 15/06/2023 15:29:40 Đã trả kết quả
34 H63.28.31-230512-0003 1 NGÔ NGỌC PHƯỢNG Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 12/05/2023 09:15:07 15/05/2023 09:15:07 Đã trả kết quả
35 H63.28.31-230511-0002 1 LÃ THỊ NHÀI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 14:09:42 12/05/2023 14:09:42 Đã trả kết quả
36 H63.28.31-230516-0005 1 NGUYỄN TÙNG LÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:30:27 17/05/2023 15:30:27 Đã trả kết quả
37 H63.28.31-230515-0010 1 NGUYỄN NINH PHÚC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:39:36 16/05/2023 15:39:36 Đã trả kết quả
38 H63.28.31-230515-0002 1 NGUYỄN VĂN TÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:12:30 16/05/2023 10:12:30 Đã trả kết quả
39 H63.28.31-230515-0011 1 NGUYỄN ĐỨC HƯNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:09:29 16/05/2023 16:09:29 Đã trả kết quả
40 H63.28.31-230515-0003 1 NGUYỄN THÙY LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:30:22 16/05/2023 10:30:22 Đã trả kết quả
41 H63.28.31-230516-0002 1 NGUYỄN THỊ THUẬN Đăng ký lại khai sinh 16/05/2023 15:50:25 23/05/2023 15:50:25 Đã trả kết quả
42 H63.28.31-230516-0006 1 MAI NGUYỄN ĐỨC DUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:39:54 17/05/2023 15:39:54 Đã trả kết quả
43 H63.28.31-230510-0001 1 ĐOÀN THỊ LOAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 08:39:57 11/05/2023 08:39:57 Đã trả kết quả
44 H63.28.31-230509-0001 1 HOÀNG THỊ PHƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 10:42:34 10/05/2023 10:42:34 Đã trả kết quả
45 H63.28.31-230512-0001 1 ĐỖ THỊ THANH THUẦN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:24:12 15/05/2023 08:24:12 Đã trả kết quả
46 H63.28.31-230515-0004 1 LÊ THỊ PHƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:37:55 16/05/2023 10:37:55 Đã trả kết quả
47 H63.28.31-230510-0004 1 BÙI ĐỨC BIÊN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 15:15:18 18/05/2023 15:15:18 Đã trả kết quả
48 H63.28.31-230515-0006 1 BÙI VĂN TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:29:32 16/05/2023 14:29:32 Đã trả kết quả
49 H63.28.31-230515-0001 1 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:01:32 16/05/2023 10:01:32 Đã trả kết quả
50 H63.28.31-230511-0003 1 LÊ THỊ PHƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 14:48:54 12/05/2023 14:48:54 Đã trả kết quả
51 H63.28.31-230515-0009 1 NGUYỄN QUỐC HUY Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 09:16:40 17/05/2023 09:16:40 Đã trả kết quả
52 H63.28.31-230522-0001 1 HOÀNG THỊ THƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:03:06 23/05/2023 08:03:06 Đã trả kết quả
53 H63.28.31-230525-0001 1 NGUYỄN THỊ HỒNG THƠM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 09:36:04 26/05/2023 09:36:04 Đã trả kết quả
54 H63.28.31-230510-0002 1 VŨ MẠNH TUẤN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 10/05/2023 14:04:06 11/05/2023 14:04:06 Đã trả kết quả
55 H63.28.31-230512-0004 1 LÊ THỊ LAN HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 15:56:57 15/05/2023 15:56:57 Đã trả kết quả
56 H63.28.31-230526-0002 1 NGUYỄN DUY KHÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 16:02:43 29/05/2023 16:02:43 Đã trả kết quả
57 H63.28.31-230516-0003 1 TÔ KIM THÚY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:15:01 17/05/2023 15:15:01 Đã trả kết quả
58 H63.28.31-230524-0006 1 NGÔ NGỌC PHƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:16:20 25/05/2023 14:16:20 Đã trả kết quả
59 H63.28.31-230524-0010 1 NGUYỄN THỊ NHẠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 16:02:15 25/05/2023 16:02:15 Đã trả kết quả
60 H63.28.31-230511-0006 1 LA THỊ HỒI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 15:55:53 12/05/2023 15:55:53 Đã trả kết quả
61 H63.28.31-230529-0004 1 HUỲNH VĂN BÌNH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 29/05/2023 16:45:43 30/05/2023 16:45:43 Đã trả kết quả
62 H63.28.31-230524-0007 1 PHẠM THỊ MAI VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:48:55 25/05/2023 14:48:55 Đã trả kết quả
63 H63.28.31-230515-0005 1 PHẠM THỊ MAI VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:53:35 16/05/2023 10:53:35 Đã trả kết quả
64 H63.28.31-230525-0003 1 TRẦN THỊ NGỌC THÙY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 16:05:41 26/05/2023 16:05:41 Đã trả kết quả
65 H63.28.31-230414-0001 1 PHẠM THỊ LỆ YẾN Đăng ký lại khai sinh 09/05/2023 13:50:07 16/05/2023 13:50:07 Đã trả kết quả
66 H63.28.31-230511-0001 1 NGUYỄN HỮU NGHĨA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 10:23:23 12/05/2023 10:23:23 Đã trả kết quả
67 H63.28.31-230524-0004 1 ĐINH VĂN VIỆT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:00:28 25/05/2023 14:00:28 Đã trả kết quả
68 H63.28.31-230524-0001 1 TRẦN THỊ MỸ HẠNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 10:54:41 25/05/2023 10:54:41 Đã trả kết quả