DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Minh Qu��n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.32-230531-0001 1 LÂM LƯU LY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:10:02 01/06/2023 08:10:02 Đã trả kết quả
2 H63.28.32-230531-0004 1 NGUYỄN THỊ THƯ Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 31/05/2023 16:48:52 02/06/2023 16:48:52 Đã trả kết quả
3 H63.28.32-230531-0003 1 LÊ VĂN HOÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:50:52 01/06/2023 09:50:52 Đã trả kết quả
4 H63.28.32-230531-0002 1 LÊ ĐỨC TÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:20:36 01/06/2023 09:20:36 Đã trả kết quả
5 H63.28.32-230530-0002 1 NGUYỄN ĐĂNG QUÝ Đăng ký khai sinh 31/05/2023 07:37:28 01/06/2023 07:37:28 Đã trả kết quả