DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� Minh Qu��n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.32-230505-0001 1 NGÔ THỊ PHƯƠNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 08:24:36 15/05/2023 08:24:36 Đã trả kết quả
2 H63.28.32-230505-0002 1 NGUYỄN ĐẮC ĐÔNG Đăng ký kết hôn 05/05/2023 09:25:07 12/05/2023 09:25:07 Đã trả kết quả
3 H63.28.32-230504-0001 1 NGUYỄN BÁ TIỆN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:07:02 05/05/2023 09:07:02 Đã trả kết quả
4 H63.28.32-230508-0001 1 VŨ THU HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:43:56 09/05/2023 09:43:56 Đã trả kết quả
5 H63.28.32-230504-0004 1 DƯƠNG VĂN LINH Đăng ký khai sinh 04/05/2023 15:11:24 05/05/2023 15:11:24 Đã trả kết quả
6 H63.28.32-230504-0002 1 DƯƠNG VĂN ĐẠT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:35:01 05/05/2023 09:35:01 Đã trả kết quả
7 H63.28.32-230504-0003 1 LÊ THỊ VÂN ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:04:10 05/05/2023 10:04:10 Đã trả kết quả
8 H63.28.32-230523-0002 1 HOÀNG ANH VŨ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:11:45 24/05/2023 16:11:45 Đã trả kết quả
9 H63.28.32-230508-0005 1 TẠ THỊ THÚY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:36:45 09/05/2023 15:36:45 Đã trả kết quả
10 H63.28.32-230518-0003 1 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 09:59:16 19/05/2023 09:59:16 Đã trả kết quả
11 H63.28.32-230519-0001 1 NGUYỄN TRẦN ANH THƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:07:07 22/05/2023 08:07:07 Đã trả kết quả
12 H63.28.32-230519-0003 1 LÊ NHẬT MỸ Đăng ký khai sinh 19/05/2023 14:25:15 22/05/2023 14:25:15 Đã trả kết quả
13 H63.28.32-230512-0002 1 NGUYỄN ĐỨC CHIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:29:47 15/05/2023 14:29:47 Đã trả kết quả
14 H63.28.32-230522-0001 1 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:55:50 23/05/2023 08:55:50 Đã trả kết quả
15 H63.28.32-230524-0001 1 ĐỖ QUANG NHANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:09:49 25/05/2023 08:09:49 Đã trả kết quả
16 H63.28.32-230522-0004 1 ĐỖ THỊ HẢO Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 15:55:49 30/05/2023 15:55:49 Đã trả kết quả
17 H63.28.32-230519-0002 1 ĐINH THANH NGHỊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 11:03:28 22/05/2023 11:03:28 Đã trả kết quả
18 H63.28.32-230531-0001 1 LÂM LƯU LY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:10:02 01/06/2023 08:10:02 Đã trả kết quả
19 H63.28.32-230522-0003 1 DƯƠNG VĂN LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 11:07:31 23/05/2023 11:07:31 Đã trả kết quả
20 H63.28.32-230531-0003 1 LÊ VĂN HOÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:50:52 01/06/2023 09:50:52 Đã trả kết quả
21 H63.28.32-230516-0004 1 PHẠM THỊ THU HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:53:06 17/05/2023 14:53:06 Đã trả kết quả
22 H63.28.32-230530-0001 1 LÊ HUY TÂM Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 08:21:34 07/06/2023 08:21:34 Đã trả kết quả
23 H63.28.32-230512-0003 1 NGUYỄN NGỌC SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 16:05:43 15/05/2023 16:05:43 Đã trả kết quả
24 H63.28.32-230508-0002 1 NGUYỄN THỊ KHANHS LINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 09:57:05 10/05/2023 09:57:05 Đã trả kết quả
25 H63.28.32-230508-0004 1 CAO VĂN ĐOÀN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 08/05/2023 14:54:57 09/05/2023 14:54:57 Đã trả kết quả
26 H63.28.32-230522-0002 1 PHẠM KHÁNH LY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:36:18 23/05/2023 09:36:18 Đã trả kết quả
27 H63.28.32-230509-0002 1 NGUYỄN HỮU SÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 08:52:51 10/05/2023 08:52:51 Đã trả kết quả
28 H63.28.32-230509-0001 1 LÊ THỊ PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 08:17:57 10/05/2023 08:17:57 Đã trả kết quả
29 H63.28.32-230510-0001 1 NGUYỄN THỊ THU HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 08:55:28 11/05/2023 08:55:28 Đã trả kết quả
30 H63.28.32-230511-0002 1 ĐỖ THỊ LƯU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 10:54:49 19/05/2023 10:54:49 Đã trả kết quả
31 H63.28.32-230511-0003 1 NGUYỄN VIẾT XUÂN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 11:07:42 19/05/2023 11:07:42 Đã trả kết quả
32 H63.28.32-230517-0001 1 NGUYỄN TIẾN THẾ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 07:58:40 18/05/2023 07:58:40 Đã trả kết quả
33 H63.28.32-230515-0003 1 TẠ QUANG TRUNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 10:56:58 16/05/2023 10:56:58 Đã trả kết quả
34 H63.28.32-230517-0003 1 NGUYỄN MẠNH HỌC Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 09:56:33 25/05/2023 09:56:33 Đã trả kết quả
35 H63.28.32-230516-0006 1 NGUYỄN ĐỨC HẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:43:30 17/05/2023 15:43:30 Đã trả kết quả
36 H63.28.32-230515-0002 1 NGUYỄN THỊ HẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:45:01 16/05/2023 09:45:01 Đã trả kết quả
37 H63.28.32-230512-0004 1 NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 16:28:52 15/05/2023 16:28:52 Đã trả kết quả
38 H63.28.32-230512-0001 1 TRẦN THỊ KIỀU LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:15:31 15/05/2023 14:15:31 Đã trả kết quả
39 H63.28.32-230509-0004 1 NGUYỄN THỊ NHIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 10:23:30 10/05/2023 10:23:30 Đã trả kết quả
40 H63.28.32-230509-0003 1 MAI QUÝ NAM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 10:06:14 11/05/2023 10:06:14 Đã trả kết quả
41 H63.28.32-230516-0001 1 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16/05/2023 08:07:18 24/05/2023 08:07:18 Đã trả kết quả
42 H63.28.32-230518-0002 1 LÊ HUY HOÀNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 08:26:28 22/05/2023 08:26:28 Đã trả kết quả
43 H63.28.32-230516-0003 1 PHẠM TUẤN HOÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 09:31:56 17/05/2023 09:31:56 Đã trả kết quả
44 H63.28.32-230518-0001 1 NGHIÊM HÙNG ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:15:35 19/05/2023 08:15:35 Đã trả kết quả
45 H63.28.32-230517-0002 1 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:19:12 18/05/2023 08:19:12 Đã trả kết quả
46 H63.28.32-230516-0002 1 HOÀNG THỊ HOÀI MỸ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 08:20:09 17/05/2023 08:20:09 Đã trả kết quả
47 H63.28.32-230515-0001 1 NGUYỄN TRUNG THÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:54:59 16/05/2023 08:54:59 Đã trả kết quả
48 H63.28.32-230523-0003 1 BÙI THỊ NGA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 16:35:47 25/05/2023 16:35:47 Đã trả kết quả
49 H63.28.32-230531-0002 1 LÊ ĐỨC TÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:20:36 01/06/2023 09:20:36 Đã trả kết quả
50 H63.28.32-230526-0001 1 CAO TRUNG HẬU Đăng ký kết hôn 26/05/2023 11:05:54 02/06/2023 11:05:54 Đã trả kết quả
51 H63.28.32-230530-0002 1 NGUYỄN ĐĂNG QUÝ Đăng ký khai sinh 31/05/2023 07:37:28 01/06/2023 07:37:28 Đã trả kết quả
52 H63.28.32-230523-0001 1 LÊ THÀNH ĐỒNG Đăng ký kết hôn 23/05/2023 08:41:16 30/05/2023 08:41:16 Đã trả kết quả
53 H63.28.32-230508-0003 1 TẠ THỊ THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:16:59 09/05/2023 10:16:59 Đã trả kết quả
54 H63.28.32-230511-0001 1 LÊ THỊ THU HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 10:11:57 12/05/2023 10:11:57 Đã trả kết quả
55 H63.28.32-230510-0002 1 VŨ THỊ LINH CHI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 10/05/2023 15:45:13 18/05/2023 15:45:13 Đã trả kết quả
56 H63.28.32-230524-0002 1 DƯƠNG VĂN TUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 08:57:00 25/05/2023 08:57:00 Đã trả kết quả
57 H63.28.32-230516-0005 1 TRẦN THỊ DUNG Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 16/05/2023 15:29:38 18/05/2023 15:29:38 Đã trả kết quả