DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� M��� V��ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.32-230531-0006 1 LÝ HỒNG ÁNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 15:03:07 30/06/2023 15:03:07 Đã trả kết quả
2 H63.30.32-230531-0009 1 GIÀNG A THUẬN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 15:32:41 30/06/2023 15:32:41 Đã trả kết quả
3 H63.30.32-230531-0007 1 ĐẶNG THỊ NĂM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 15:11:22 30/06/2023 15:11:22 Đã trả kết quả
4 H63.30.32-230531-0001 1 MÙA A NĂNG Đăng ký khai sinh 31/05/2023 16:33:57 01/06/2023 16:33:57 Đã trả kết quả
5 H63.30.32-230531-0011 1 TRIỆU THỊ SÍNH Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 31/05/2023 15:46:12 07/06/2023 15:46:12 Đã trả kết quả
6 H63.30.32-230531-0003 1 TRIỆU TÀI PHÚC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 14:40:09 30/06/2023 14:40:09 Đã trả kết quả
7 H63.30.32-230531-0005 1 HỜ A TRƯỜNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 14:55:43 30/06/2023 14:55:43 Đã trả kết quả
8 H63.30.32-230531-0002 1 MÙA A NĂNG Đăng ký khai sinh 31/05/2023 16:30:37 01/06/2023 16:30:37 Đã trả kết quả
9 H63.30.32-230531-0008 1 SỔNG ĐỨC BẢO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 15:21:06 30/06/2023 15:21:06 Đã trả kết quả
10 H63.30.32-230531-0010 1 ĐẶNG THỊ TÉN Đăng ký khai sinh 31/05/2023 16:18:20 01/06/2023 16:18:20 Đã trả kết quả
11 H63.30.32-230531-0004 1 TRIỆU THỊ CẢI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 14:47:32 30/06/2023 14:47:32 Đã trả kết quả