DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND X�� M��� V��ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.32-230505-0009 1 LÝ ĐỨC HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:02:45 08/05/2023 09:02:45 Đã trả kết quả
2 H63.30.32-230505-0012 1 ĐẶNG VĂN TON Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:07:55 08/05/2023 10:07:55 Đã trả kết quả
3 H63.30.32-230505-0016 1 TRIỆU THỪA TIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:35:38 08/05/2023 10:35:38 Đã trả kết quả
4 H63.30.32-230505-0002 1 MUA A GIÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:39:42 08/05/2023 08:39:42 Đã trả kết quả
5 H63.30.32-230504-0002 1 SỔNG THỊ PÀNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 15:12:21 05/06/2023 15:12:21 Đã trả kết quả
6 H63.30.32-230505-0013 1 ĐẶNG VĂN PAO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:28:49 08/05/2023 10:28:49 Đã trả kết quả
7 H63.30.32-230504-0009 1 ĐẶNG KIM TÀI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 16:51:46 05/06/2023 16:51:46 Đã trả kết quả
8 H63.30.32-230505-0004 1 LÝ THỊ LIỀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:51:17 08/05/2023 08:51:17 Đã trả kết quả
9 H63.30.32-230505-0001 1 BÀN VĂN LỤ Đăng ký khai sinh 05/05/2023 08:17:17 08/05/2023 08:17:17 Đã trả kết quả
10 H63.30.32-230505-0006 1 HOÀNG THỊ KHÉ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:57:12 08/05/2023 08:57:12 Đã trả kết quả
11 H63.30.32-230504-0008 1 SÙNG A BẢO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 16:46:07 05/06/2023 16:46:07 Đã trả kết quả
12 H63.30.32-230505-0003 1 ĐẶNG THỊ DÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:43:17 08/05/2023 08:43:17 Đã trả kết quả
13 H63.30.32-230505-0005 1 ĐẶNG THỊ AN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:53:10 08/05/2023 08:53:10 Đã trả kết quả
14 H63.30.32-230505-0010 1 TRIỆU THỊ AN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:04:16 08/05/2023 09:04:16 Đã trả kết quả
15 H63.30.32-230504-0005 1 SỔNG A NÙ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 15:51:36 05/06/2023 15:51:36 Đã trả kết quả
16 H63.30.32-230505-0015 1 TRIỆU VĂN KHÉ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:32:59 08/05/2023 10:32:59 Đã trả kết quả
17 H63.30.32-230505-0011 1 MUA A CHU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:05:47 08/05/2023 09:05:47 Đã trả kết quả
18 H63.30.32-230505-0007 1 GIÀNG A LỬ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:58:57 08/05/2023 08:58:57 Đã trả kết quả
19 H63.30.32-230505-0008 1 SỔNG THỊ DÍNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:00:38 08/05/2023 09:00:38 Đã trả kết quả
20 H63.30.32-230505-0014 1 BÀN VĂN BA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:30:50 08/05/2023 10:30:50 Đã trả kết quả
21 H63.30.32-230504-0007 1 GIÀNG THỊ MY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 16:40:15 05/06/2023 16:40:15 Đã trả kết quả
22 H63.30.32-230504-0001 1 THÀO THỊ CHÍNH Đăng ký kết hôn 04/05/2023 11:09:02 05/05/2023 11:09:02 Đã trả kết quả
23 H63.30.32-230504-0006 1 MUA A THUẬN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 16:14:57 05/06/2023 16:14:57 Đã trả kết quả
24 H63.30.32-230504-0004 1 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 15:41:40 05/06/2023 15:41:40 Đã trả kết quả
25 H63.30.32-230504-0003 1 HOÀNG MINH VƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 15:29:55 05/06/2023 15:29:55 Đã trả kết quả
26 H63.30.32-230510-0004 1 THÀO THỊ CHÍNH Đăng ký khai sinh 10/05/2023 16:01:05 11/05/2023 16:01:05 Đã trả kết quả
27 H63.30.32-230517-0001 1 CƯ A SÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 07:58:55 18/05/2023 07:58:55 Đã trả kết quả
28 H63.30.32-230515-0001 1 SÙNG A VÀNG Đăng ký khai tử 15/05/2023 09:57:26 16/05/2023 09:57:26 Đã trả kết quả
29 H63.30.32-230511-0003 1 GIÀNG THỊ SAY Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 11/05/2023 15:22:45 12/05/2023 15:22:45 Đã trả kết quả
30 H63.30.32-230510-0001 1 GIÀNG A TẾNH Đăng ký lại kết hôn 10/05/2023 16:22:10 17/05/2023 16:22:10 Đã trả kết quả
31 H63.30.32-230523-0001 1 THÀO THỊ CHINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 23/05/2023 08:56:57 26/05/2023 08:56:57 Đã trả kết quả
32 H63.30.32-230522-0002 1 BÀN THỊ KHÉ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 10:09:30 25/05/2023 10:09:30 Đã trả kết quả
33 H63.30.32-230519-0001 1 MUA A SÙNG Đăng ký khai sinh 19/05/2023 10:27:54 22/05/2023 10:27:54 Đã trả kết quả
34 H63.30.32-230517-0015 1 SỔNG A VƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:56:24 18/05/2023 14:56:24 Đã trả kết quả
35 H63.30.32-230517-0017 1 GIÀNG THỊ MẢY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:59:30 18/05/2023 14:59:30 Đã trả kết quả
36 H63.30.32-230524-0002 1 LÝ VĂN NHỊ Đăng ký khai sinh 24/05/2023 15:53:55 25/05/2023 15:53:55 Đã trả kết quả
37 H63.30.32-230531-0006 1 LÝ HỒNG ÁNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 15:03:07 30/06/2023 15:03:07 Đã trả kết quả
38 H63.30.32-230510-0002 1 ĐẶNG THỊ TON Đăng ký kết hôn 10/05/2023 16:02:06 11/05/2023 16:02:06 Đã trả kết quả
39 H63.30.32-230517-0009 1 HOÀNG VĂN LONG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:15:27 18/05/2023 08:15:27 Đã trả kết quả
40 H63.30.32-230529-0002 1 MÙA A NĂNG Đăng ký kết hôn 29/05/2023 10:40:40 30/05/2023 10:40:40 Đã trả kết quả
41 H63.30.32-230517-0013 1 SÙNG THỊ RÙA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:51:59 18/05/2023 14:51:59 Đã trả kết quả
42 H63.30.32-230530-0001 1 ĐẶNG THỊ KIỀU Đăng ký khai sinh 30/05/2023 10:37:26 31/05/2023 10:37:26 Đã trả kết quả
43 H63.30.32-230530-0002 1 SÙNG A PÁO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 14:03:22 31/05/2023 14:03:22 Đã trả kết quả
44 H63.30.32-230512-0002 1 CƯ A CƯỜNG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 12/05/2023 08:58:57 17/05/2023 08:58:57 Đã trả kết quả
45 H63.30.32-230531-0009 1 GIÀNG A THUẬN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 15:32:41 30/06/2023 15:32:41 Đã trả kết quả
46 H63.30.32-230509-0003 1 LY SEO SƠN Đăng ký kết hôn 09/05/2023 15:43:22 10/05/2023 15:43:22 Đã trả kết quả
47 H63.30.32-230508-0006 1 MUA A LỬ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 14:56:45 07/06/2023 14:56:45 Đã trả kết quả
48 H63.30.32-230509-0002 1 VÀNG THỊ LY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 14:41:18 10/05/2023 14:41:18 Đã trả kết quả
49 H63.30.32-230512-0003 1 GIÀNG THỊ NGA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 08:55:50 17/05/2023 08:55:50 Đã trả kết quả
50 H63.30.32-230522-0001 1 TRIỆU THỊ KHÉ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 10:11:12 25/05/2023 10:11:12 Đã trả kết quả
51 H63.30.32-230511-0002 1 GIÀNG THỊ SAY Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 11/05/2023 15:25:31 12/05/2023 15:25:31 Đã trả kết quả
52 H63.30.32-230517-0018 1 MUA A VƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:12:09 18/05/2023 15:12:09 Đã trả kết quả
53 H63.30.32-230531-0007 1 ĐẶNG THỊ NĂM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 15:11:22 30/06/2023 15:11:22 Đã trả kết quả
54 H63.30.32-230517-0014 1 VÀNG THỊ CHU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:53:57 18/05/2023 14:53:57 Đã trả kết quả
55 H63.30.32-230517-0007 1 ĐẶNG THU HUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:11:32 18/05/2023 08:11:32 Đã trả kết quả
56 H63.30.32-230524-0001 1 LÝ VĂN CHÀY Đăng ký kết hôn 24/05/2023 16:06:05 25/05/2023 16:06:05 Đã trả kết quả
57 H63.30.32-230531-0001 1 MÙA A NĂNG Đăng ký khai sinh 31/05/2023 16:33:57 01/06/2023 16:33:57 Đã trả kết quả
58 H63.30.32-230516-0003 1 CƯ A PHÁN Đăng ký lại khai sinh 16/05/2023 15:37:10 23/05/2023 15:37:10 Đã trả kết quả
59 H63.30.32-230517-0004 1 LÝ THỊ MẤY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:05:20 18/05/2023 08:05:20 Đã trả kết quả
60 H63.30.32-230508-0002 1 GIÀNG A NAM Đăng ký kết hôn 08/05/2023 09:45:52 09/05/2023 09:45:52 Đã trả kết quả
61 H63.30.32-230508-0003 1 ĐẶNG KIM LÂM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 14:34:41 07/06/2023 14:34:41 Đã trả kết quả
62 H63.30.32-230512-0004 1 MUA THI CU Đăng ký kết hôn 12/05/2023 09:57:00 15/05/2023 09:57:00 Đã trả kết quả
63 H63.30.32-230516-0001 1 ĐẶNG VĂN KIỀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 07:58:20 17/05/2023 07:58:20 Đã trả kết quả
64 H63.30.32-230515-0003 1 SÙNG A DÌN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 13:57:29 16/05/2023 13:57:29 Đã trả kết quả
65 H63.30.32-230517-0005 1 HOÀNG VĂN HOÀI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:06:58 18/05/2023 08:06:58 Đã trả kết quả
66 H63.30.32-230512-0001 1 CƯ A CƯỜNG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 12/05/2023 09:04:49 17/05/2023 09:04:49 Đã trả kết quả
67 H63.30.32-230510-0005 1 MÙA THỊ NU Đăng ký lại khai sinh 10/05/2023 16:29:35 17/05/2023 16:29:35 Đã trả kết quả
68 H63.30.32-230517-0011 1 SÙNG A DƠ Đăng ký khai sinh 17/05/2023 08:34:25 18/05/2023 08:34:25 Đã trả kết quả
69 H63.30.32-230517-0002 1 TRIỆU THỊ TƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:01:42 18/05/2023 08:01:42 Đã trả kết quả
70 H63.30.32-230517-0010 1 SÙNG A PHỀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:17:58 18/05/2023 08:17:58 Đã trả kết quả
71 H63.30.32-230510-0003 1 THÀO THỊ CHÍNH Đăng ký khai sinh 10/05/2023 16:01:35 11/05/2023 16:01:35 Đã trả kết quả
72 H63.30.32-230517-0016 1 VÀNG A LẦU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:58:01 18/05/2023 14:58:01 Đã trả kết quả
73 H63.30.32-230508-0007 1 GIÀNG A CHÙA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 15:09:20 07/06/2023 15:09:20 Đã trả kết quả
74 H63.30.32-230525-0001 1 HỜ THỊ LÂU Đăng ký khai sinh 25/05/2023 09:48:31 26/05/2023 09:48:31 Đã trả kết quả
75 H63.30.32-230517-0003 1 GIÀNG THỊ MÁY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:03:52 18/05/2023 08:03:52 Đã trả kết quả
76 H63.30.32-230511-0004 1 GIÀNG THỊ SAY Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 11/05/2023 15:19:35 12/05/2023 15:19:35 Đã trả kết quả
77 H63.30.32-230530-0003 1 VÀNG A THỦ Đăng ký kết hôn 30/05/2023 14:54:10 31/05/2023 14:54:10 Đã trả kết quả
78 H63.30.32-230517-0006 1 HOÀNG NGỌC GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:08:36 18/05/2023 08:08:36 Đã trả kết quả
79 H63.30.32-230517-0019 1 GIÀNG THỊ SUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:14:30 18/05/2023 15:14:30 Đã trả kết quả
80 H63.30.32-230529-0003 1 HOÀNG THỊ HẬU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 29/05/2023 10:35:18 30/05/2023 10:35:18 Đã trả kết quả
81 H63.30.32-230531-0011 1 TRIỆU THỊ SÍNH Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 31/05/2023 15:46:12 07/06/2023 15:46:12 Đã trả kết quả
82 H63.30.32-230529-0001 1 LÝ THỊ DUẤN Đăng ký khai tử 29/05/2023 10:43:12 30/05/2023 10:43:12 Đã trả kết quả
83 H63.30.32-230531-0003 1 TRIỆU TÀI PHÚC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 14:40:09 30/06/2023 14:40:09 Đã trả kết quả
84 H63.30.32-230508-0005 1 HOÀNG THỊ CHÊ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 14:50:03 07/06/2023 14:50:03 Đã trả kết quả
85 H63.30.32-230511-0005 1 GIÀNG THỊ SAY Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 11/05/2023 15:06:11 12/05/2023 15:06:11 Đã trả kết quả
86 H63.30.32-230517-0012 1 GIÀNG A CHỐNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:50:18 18/05/2023 14:50:18 Đã trả kết quả
87 H63.30.32-230531-0005 1 HỜ A TRƯỜNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 14:55:43 30/06/2023 14:55:43 Đã trả kết quả
88 H63.30.32-230525-0002 1 NGUYỄN BÁ DƯƠNG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 10:25:10 26/05/2023 10:25:10 Đã trả kết quả
89 H63.30.32-230508-0004 1 TRẦN THỊ TOÁT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 08/05/2023 14:43:33 07/06/2023 14:43:33 Đã trả kết quả
90 H63.30.32-230509-0001 1 VÀNG A THỦ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 14:39:29 10/05/2023 14:39:29 Đã trả kết quả
91 H63.30.32-230518-0001 1 SỔNG THỊ MÁY Đăng ký khai sinh 18/05/2023 09:04:12 19/05/2023 09:04:12 Đã trả kết quả
92 H63.30.32-230531-0002 1 MÙA A NĂNG Đăng ký khai sinh 31/05/2023 16:30:37 01/06/2023 16:30:37 Đã trả kết quả
93 H63.30.32-230526-0001 1 HOÀNG THỊ HƯỜNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 26/05/2023 13:59:05 31/05/2023 13:59:05 Đã trả kết quả
94 H63.30.32-230517-0008 1 ĐẶNG Y LỘC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:13:03 18/05/2023 08:13:03 Đã trả kết quả
95 H63.30.32-230531-0008 1 SỔNG ĐỨC BẢO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 15:21:06 30/06/2023 15:21:06 Đã trả kết quả
96 H63.30.32-230531-0010 1 ĐẶNG THỊ TÉN Đăng ký khai sinh 31/05/2023 16:18:20 01/06/2023 16:18:20 Đã trả kết quả
97 H63.30.32-230515-0002 1 GIÀNG A DAO Đăng ký khai sinh 15/05/2023 09:56:47 16/05/2023 09:56:47 Đã trả kết quả
98 H63.30.32-230531-0004 1 TRIỆU THỊ CẢI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 14:47:32 30/06/2023 14:47:32 Đã trả kết quả
99 H63.30.32-230516-0002 1 MUA A NO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 13:42:29 17/05/2023 13:42:29 Đã trả kết quả
100 H63.30.32-230512-0005 1 VÀNG THỊ CA Đăng ký khai sinh 12/05/2023 15:39:14 15/05/2023 15:39:14 Đã trả kết quả
101 H63.30.32-230511-0001 1 GIÀNG A TẾNH Đăng ký khai sinh 11/05/2023 10:24:30 12/05/2023 10:24:30 Đã trả kết quả
102 H63.30.32-230519-0002 1 VÀNG A LÔNG Đăng ký kết hôn 19/05/2023 15:54:28 22/05/2023 15:54:28 Đã trả kết quả
103 H63.30.32-230518-0002 1 SỔNG THỊ MÁY Đăng ký khai sinh 18/05/2023 09:03:53 19/05/2023 09:03:53 Đã trả kết quả