DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Ng��i A
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.34-230531-0002 1 ĐẶNG VĂN LƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 14:22:56 01/06/2023 14:22:56 Đã trả kết quả
2 H63.30.34-230531-0001 1 NGUYỄN VĂN PẦM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 13:59:51 02/06/2023 13:59:51 Đã trả kết quả
3 H63.30.34-230531-0005 1 BÀN THỊ CHI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 16:21:15 05/06/2023 16:21:15 Đã trả kết quả
4 H63.30.34-230531-0004 1 HOÀNG VĂN SÁNG Đăng ký khai sinh 31/05/2023 15:39:24 01/06/2023 15:39:24 Đã trả kết quả
5 H63.30.34-230531-0003 1 DƯƠNG THỊ ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:11:54 01/06/2023 15:11:54 Đã trả kết quả