DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� Ng��i A
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.34-230504-0001 1 NÔNG THỊ HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:06:41 05/05/2023 08:06:41 Đã trả kết quả
2 H63.30.34-230504-0003 1 HOÀNG THỊ YÊU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 04/05/2023 09:02:17 05/05/2023 09:02:17 Đã trả kết quả
3 H63.30.34-230504-0002 1 NÔNG THỊ HƯƠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 08:07:49 05/05/2023 08:07:49 Đã trả kết quả
4 H63.30.34-230504-0006 1 LÝ HỮU NHẤT Đăng ký khai sinh 04/05/2023 14:46:41 05/05/2023 14:46:41 Đã trả kết quả
5 H63.30.34-230505-0002 1 THIỀU THỊ THƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:25:17 08/05/2023 08:25:17 Đã trả kết quả
6 H63.30.34-230504-0008 1 HOÀNG THỊ TUYẾT THƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:33:50 05/05/2023 15:33:50 Đã trả kết quả
7 H63.30.34-230504-0004 1 NGUYỄN THỊ HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:39:26 05/05/2023 09:39:26 Đã trả kết quả
8 H63.30.34-230504-0005 1 TRIỆU QUỲNH ANH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 10:55:23 05/05/2023 10:55:23 Đã trả kết quả
9 H63.30.34-230504-0007 1 HÀ THỊ PHƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:03:28 05/05/2023 15:03:28 Đã trả kết quả
10 H63.30.34-230505-0001 1 PHẠM THỊ HÒA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 07:42:01 08/05/2023 07:42:01 Đã trả kết quả
11 H63.30.34-230425-0007 1 HOÀNG ĐÌNH LÝ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 15:36:38 30/05/2023 15:36:38 Đã trả kết quả
12 H63.30.34-230519-0006 1 HOÀNG VĂN TÂM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 15:09:44 20/06/2023 15:09:44 Đã trả kết quả
13 H63.30.34-230519-0002 1 NGUYỄN THỊ THU TRANG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 19/05/2023 08:23:51 24/05/2023 08:23:51 Đã trả kết quả
14 H63.30.34-230519-0004 1 HOÀNG VĂN HOÀN Đăng ký khai sinh 19/05/2023 10:14:22 22/05/2023 10:14:22 Đã trả kết quả
15 H63.30.34-230518-0001 1 HOÀNG VĂN SÍNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 09:56:52 23/05/2023 09:56:52 Đã trả kết quả
16 H63.30.34-230519-0009 1 HOÀNG VĂN TÂM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 15:08:29 20/06/2023 15:08:29 Đã trả kết quả
17 H63.30.34-230524-0006 1 PHÙNG TON NGỌC Đăng ký khai sinh 24/05/2023 15:29:24 25/05/2023 15:29:24 Đã trả kết quả
18 H63.30.34-230523-0002 1 HÀ TUẤN HƯNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:27:44 24/05/2023 10:27:44 Đã trả kết quả
19 H63.30.34-230519-0008 1 HOÀNG VĂN TÂM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 15:08:54 20/06/2023 15:08:54 Đã trả kết quả
20 H63.30.34-230524-0005 1 NGUYỄN THỊ THUẬN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24/05/2023 14:55:37 29/05/2023 14:55:37 Đã trả kết quả
21 H63.30.34-230523-0007 1 ĐẶNG TUẤN THỊNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:29:40 24/05/2023 16:29:40 Đã trả kết quả
22 H63.30.34-230524-0004 1 ĐẶNG VĂN NẠCH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 10:41:20 26/05/2023 10:41:20 Đã trả kết quả
23 H63.30.34-230519-0003 1 HÀ TUẤN ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:51:03 22/05/2023 08:51:03 Đã trả kết quả
24 H63.30.34-230519-0001 1 PHÙNG THU HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 07:42:27 22/05/2023 07:42:27 Đã trả kết quả
25 H63.30.34-230526-0010 1 HOÀNG THỊ LIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 14:25:06 29/05/2023 14:25:06 Đã trả kết quả
26 H63.30.34-230515-0004 1 HOÀNG THỊ HIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:25:35 16/05/2023 15:25:35 Đã trả kết quả
27 H63.30.34-230529-0005 1 TRẦN THỊ LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:13:33 30/05/2023 09:13:33 Đã trả kết quả
28 H63.30.34-230530-0006 1 CẤN VĂN XÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:11:03 31/05/2023 15:11:03 Đã trả kết quả
29 H63.30.34-230529-0004 1 TRẦN DIỆU LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:07:13 30/05/2023 09:07:13 Đã trả kết quả
30 H63.30.34-230530-0004 1 BÀN THỊ ĐÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 10:35:22 31/05/2023 10:35:22 Đã trả kết quả
31 H63.30.34-230530-0001 1 TRẦN THỊ PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:24:11 31/05/2023 08:24:11 Đã trả kết quả
32 H63.30.34-230529-0007 1 ĐỖ VĂN LỢI Chứng thực di chúc 29/05/2023 16:07:35 31/05/2023 16:07:35 Đã trả kết quả
33 H63.30.34-230529-0001 1 HOÀNG THỊ HIỆU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 07:44:44 30/05/2023 07:44:44 Đã trả kết quả
34 H63.30.34-230529-0006 1 NGUYỄN VĂN HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:32:13 30/05/2023 14:32:13 Đã trả kết quả
35 H63.30.34-230526-0008 1 HOÀNG VĂN TRỌNG Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 26/05/2023 11:16:08 29/05/2023 11:16:08 Đã trả kết quả
36 H63.30.34-230526-0013 1 DƯƠNG THỊ ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 16:10:31 29/05/2023 16:10:31 Đã trả kết quả
37 H63.30.34-230526-0007 1 HOÀNG VĂN TRỌNG Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 26/05/2023 11:13:56 29/05/2023 11:13:56 Đã trả kết quả
38 H63.30.34-230512-0004 1 ĐẶNG VĂN MINH Đăng ký khai sinh 12/05/2023 15:23:37 15/05/2023 15:23:37 Đã trả kết quả
39 H63.30.34-230526-0012 1 TRẦN VĂN ĐỨC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 15:40:48 29/05/2023 15:40:48 Đã trả kết quả
40 H63.30.34-230512-0003 1 TRIỆU KIM OANH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 11:14:09 16/05/2023 11:14:09 Đã trả kết quả
41 H63.30.34-230510-0004 1 HOÀNG ANH PHONG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 14:22:22 11/05/2023 14:22:22 Đã trả kết quả
42 H63.30.34-230523-0001 1 LÝ PHÚC NGÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:35:53 24/05/2023 08:35:53 Đã trả kết quả
43 H63.30.34-230508-0003 1 HOÀNG THỊ THU HƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:29:14 09/05/2023 10:29:14 Đã trả kết quả
44 H63.30.34-230512-0002 1 HOÀNG THỊ TAM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 10:36:50 15/05/2023 10:36:50 Đã trả kết quả
45 H63.30.34-230517-0002 1 LÝ THỊ TƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:56:31 18/05/2023 08:56:31 Đã trả kết quả
46 H63.30.34-230519-0007 1 HOÀNG VĂN TÂM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 15:09:17 20/06/2023 15:09:17 Đã trả kết quả
47 H63.30.34-230510-0003 1 LA THỊ GIANG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 10/05/2023 10:13:03 15/05/2023 10:13:03 Đã trả kết quả
48 H63.30.34-230526-0003 1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 26/05/2023 08:11:33 29/05/2023 08:11:33 Đã trả kết quả
49 H63.30.34-230530-0005 1 LÝ VĂN TOÀN Đăng ký khai sinh 30/05/2023 15:03:42 31/05/2023 15:03:42 Đã trả kết quả
50 H63.30.34-230524-0003 1 ĐỖ CAO ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 10:24:10 25/05/2023 10:24:10 Đã trả kết quả
51 H63.30.34-230526-0011 1 TRẦN VĂN ĐỨC Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 15:15:14 30/05/2023 15:15:14 Đã trả kết quả
52 H63.30.34-230517-0001 1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 08:45:33 18/05/2023 08:45:33 Đã trả kết quả
53 H63.30.34-230515-0001 1 THÀM VĂN TÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:10:46 16/05/2023 08:10:46 Đã trả kết quả
54 H63.30.34-230516-0002 1 VŨ TRỌNG CÁT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:11:06 17/05/2023 14:11:06 Đã trả kết quả
55 H63.30.34-230508-0002 1 ĐẶNG VĂN LẠI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:08:46 09/05/2023 10:08:46 Đã trả kết quả
56 H63.30.34-230508-0004 1 HÀ THỊ PHƯỢNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/05/2023 14:10:34 09/05/2023 14:10:34 Đã trả kết quả
57 H63.30.34-230508-0005 1 CẦM KHẮC TRUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 14:58:41 09/05/2023 14:58:41 Đã trả kết quả
58 H63.30.34-230515-0002 1 LÝ THỊ PHAM Đăng ký khai tử 15/05/2023 09:29:40 16/05/2023 09:29:40 Đã trả kết quả
59 H63.30.34-230510-0001 1 ĐỖ THỊ CHÂU LOAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 08:41:51 11/05/2023 08:41:51 Đã trả kết quả
60 H63.30.34-230529-0002 1 HOÀNG THỊ HIỆU Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 07:47:13 30/05/2023 07:47:13 Đã trả kết quả
61 H63.30.34-230516-0005 1 LÝ XUÂN DUNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 15:15:52 17/05/2023 15:15:52 Đã trả kết quả
62 H63.30.34-230510-0002 1 HOÀNG VĂN SANG Đăng ký khai tử 10/05/2023 09:06:59 11/05/2023 09:06:59 Đã trả kết quả
63 H63.30.34-230529-0008 1 ĐINH ĐỨC THUẬN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:24:24 30/05/2023 16:24:24 Đã trả kết quả
64 H63.30.34-230516-0003 1 HOÀNG THỊ THU UYÊN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 14:27:49 17/05/2023 14:27:49 Đã trả kết quả
65 H63.30.34-230512-0001 1 TRIỆU THỊ LÍU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 10:15:35 16/05/2023 10:15:35 Đã trả kết quả
66 H63.30.34-230523-0006 1 TRẦN THỊ NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:45:49 24/05/2023 15:45:49 Đã trả kết quả
67 H63.30.34-230523-0005 1 BÀN PHÚC DƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:25:57 24/05/2023 15:25:57 Đã trả kết quả
68 H63.30.34-230526-0006 1 HÀ THU TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 09:51:44 29/05/2023 09:51:44 Đã trả kết quả
69 H63.30.34-230531-0002 1 ĐẶNG VĂN LƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 14:22:56 01/06/2023 14:22:56 Đã trả kết quả
70 H63.30.34-230519-0005 1 TRẦN TRUNG HIẾU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:31:17 22/05/2023 14:31:17 Đã trả kết quả
71 H63.30.34-230526-0005 1 NGUYỄN THỊ MƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 09:39:56 29/05/2023 09:39:56 Đã trả kết quả
72 H63.30.34-230511-0002 1 LÂM THỊ GÁI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 16:19:39 16/05/2023 16:19:39 Đã trả kết quả
73 H63.30.34-230509-0001 1 HÀ THỊ THẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 09:21:40 10/05/2023 09:21:40 Đã trả kết quả
74 H63.30.34-230511-0001 1 HOÀNG VĂN HUYẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:46:26 12/05/2023 09:46:26 Đã trả kết quả
75 H63.30.34-230526-0004 1 TRẦN VĂN ĐỆ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 08:56:30 29/05/2023 08:56:30 Đã trả kết quả
76 H63.30.34-230531-0001 1 NGUYỄN VĂN PẦM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 13:59:51 02/06/2023 13:59:51 Đã trả kết quả
77 H63.30.34-230526-0002 1 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 07:46:00 29/05/2023 07:46:00 Đã trả kết quả
78 H63.30.34-230526-0001 1 LƯƠNG THU THẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 07:29:32 29/05/2023 07:29:32 Đã trả kết quả
79 H63.30.34-230530-0007 1 NÔNG THỊ Y Đăng ký kết hôn 30/05/2023 16:12:17 31/05/2023 16:12:17 Đã trả kết quả
80 H63.30.34-230526-0009 1 ĐỖ VĂN HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 13:38:27 29/05/2023 13:38:27 Đã trả kết quả
81 H63.30.34-230524-0001 1 NÔNG NGỌC KIỀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:37:07 25/05/2023 09:37:07 Đã trả kết quả
82 H63.30.34-230508-0001 1 HÀ THỊ PHƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:11:03 09/05/2023 09:11:03 Đã trả kết quả
83 H63.30.34-230516-0004 1 HOÀNG THỊ THU UYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:35:05 17/05/2023 14:35:05 Đã trả kết quả
84 H63.30.34-230517-0004 1 TRIỆU THỊ KHÉ Đăng ký khai sinh 17/05/2023 11:12:29 18/05/2023 11:12:29 Đã trả kết quả
85 H63.30.34-230517-0003 1 PHÙNG HẢI YẾN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 09:31:30 22/05/2023 09:31:30 Đã trả kết quả
86 H63.30.34-230523-0004 1 HOÀNG THỊ HOÀI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 13:47:21 24/05/2023 13:47:21 Đã trả kết quả
87 H63.30.34-230531-0003 1 DƯƠNG THỊ ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:11:54 01/06/2023 15:11:54 Đã trả kết quả
88 H63.30.34-230530-0002 1 HOÀNG VĂN MINH Đăng ký khai sinh 30/05/2023 09:06:57 31/05/2023 09:06:57 Đã trả kết quả
89 H63.30.34-230515-0003 1 CẦM THỊ PHƯƠNG TÂY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:50:01 16/05/2023 14:50:01 Đã trả kết quả
90 H63.30.34-230516-0001 1 HOÀNG THỊ YÊU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 09:00:02 18/05/2023 09:00:02 Đã trả kết quả
91 H63.30.34-230524-0002 1 BÀN THỊ NGẦU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 10:11:29 25/05/2023 10:11:29 Đã trả kết quả
92 H63.30.34-230530-0003 1 BÀN THỊ ĐÔNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 10:33:03 31/05/2023 10:33:03 Đã trả kết quả
93 H63.30.34-230523-0003 1 TRƯƠNG THỊ HOA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 23/05/2023 10:51:06 31/05/2023 10:51:06 Đã trả kết quả
94 H63.30.34-230529-0003 1 NGUYỄN THỊ XUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:46:32 30/05/2023 08:46:32 Đã trả kết quả