DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND X�� Ng��i A
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.34.32.H63-201221-0001 1 HOÀNG THỊ YÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 21/12/2020 08:23:17 22/01/2021 17:30:00 Đang tạm dừng
2 H63.30.34-230425-0007 1 HOÀNG ĐÌNH LÝ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 15:36:38 30/05/2023 15:36:38 Đã trả kết quả