DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� N���m B��ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.31-230517-0005 1 BÀN Y KIM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 16:22:26 16/06/2023 16:22:26 Đã trả kết quả
2 H63.29.31-230517-0007 1 TRIỆU Y ĐƯỜNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 16:24:25 16/06/2023 16:24:25 Đã trả kết quả
3 H63.29.31-230517-0008 1 NGUYỄN THỊ HOẠT ( TRẦN THỊ XUÂN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 16:25:37 16/06/2023 16:25:37 Đã trả kết quả
4 H63.29.31-230517-0004 1 CẦM THỊ BẢO CHÂU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 16:18:41 16/06/2023 16:18:41 Đã trả kết quả
5 H63.29.31-230517-0006 1 TRIỆU NGỌC ANH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 16:23:42 16/06/2023 16:23:42 Đã trả kết quả
6 H63.29.31-230517-0009 1 LÒ VĂN HẶC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 16:26:36 16/06/2023 16:26:36 Đã trả kết quả