DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND X�� N���m B��ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.31-230421-0001 1 RIỆU A THIM ( TRIỆU QUÝ AN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 21/04/2023 10:03:13 24/05/2023 10:03:13 Đã trả kết quả
2 H63.29.31-230421-0002 1 TRIỆU A VẶNG ( TRIỆU NGỌC NHI ) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 21/04/2023 11:06:43 24/05/2023 11:06:43 Đã trả kết quả